nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert13 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD 2006-2008 – sprzęt - elektrofizjologia".
w formacie *pdf- (144 KB)
w formacie *rtf- (236 KB)Warszawa 2008-02-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. : „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004, oraz redukcja do 2012 roku umieralności u osób poniżej 65 roku życia o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego wprowadzanie i promowanie nowych technik w zakresie elektroterapii serca oraz poprawę ich dostępności poprzez zakup aparatury i sprzętu do zabiegów w zakresie elektrofizjologii. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest modernizacja lub zakup aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII [aparatura rentgenowska, wielofunkcyjne rejestratory do badań elektrofizjologicznych (EP lab), systemy do trójwymiarowego mapowania serca, aparatura echokardiograficzna do badania wewnątrzsercowego, ablatory (w tym krioablatory), stymulatory wielofunkcyjne, zestawy do usuwania zbędnych lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych].

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia, który spełnia wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w którym istnieje konieczność zakupu lub modernizacji aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
załączniki nr 1, 2, 3 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2, 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierającą:
a) potwierdzenie potrzeby zakupu lub modernizacji wnioskowanego sprzętu do pracowni elektrofizjologii określonego oddziału/zakładu/kliniki oferenta;
b) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie według stanu na dzień 30 listopada 2007r.;
c) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie przypadających na 1 mln mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci) według stanu na dzień 30 listopada 2007r.;
d) opis ewentualnych lokalnych dysproporcji w dostępności do świadczeń zdrowotnych i procedur w zakresie wnioskowanej aparatury w województwie według stanu na dzień 30 listopada 2007r.;

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane dysponowanie kliniką/oddziałem zapewniającym kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapią oraz pełnym zestawem badań diagnostycznych i metod terapeutycznych chorób układu krążenia.
2. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą wykonywanie zadań w pracowni elektrofizjologii w 2008 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
3. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo – księgowej programu.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie elektrofizjologii w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, o celowości modernizacji lub zakupu aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.
6. Potwierdzenie, iż w oddziale/klinice zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów.
7. Potwierdzenie, iż ośrodek dysponuje bazą elektrofizjologiczną oraz kadrą elektrofizjologów.
8. Wymagany co najmniej 10% udział własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.
9. Cena jednostkowa wnioskowanego nie może być niższa niż 3,5 tys.zł.

Kryteria oceny ofert:
1. Wyposażenie pracowni w aparaturę oraz stopień jej dekapitacji.
2. Wysokość środków własnych pozwalających na współfinansowanie zakupu lub modernizację aparatu – brak współfinansowania dyskwalifikuje wniosek.
3. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie elektrofizjologii.
4. Działalność lecznicza oferenta w latach 2006 i 2007:
a) liczba hospitalizacji;
b) iczba porad ambulatoryjnych;
5. Działalność usługowa oferenta w dziedzinie elektrofizjologii w latach 2005, 2006 i 2007:
a) liczba wykonanych diagnostycznych badań elektrofizjologicznych nie zakończonych ablacją;
b) liczba ablacji serca ogółem;
c) liczba ablacji złożonych;
d) liczba ablacji przy użyciu niefluoroskopowego trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego;
6. W przypadku starań o zakup zestawu do usuwania zbędnych lub zainfekowanych elektrod oceniana będzie liczba implantowanych stymulatorów i kardiowerterów/defibrylatorów serca w latach 2005, 2006 i 2007.
7. Pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego o potrzebie zakupu wnioskowanego aparatu lub modernizacji sprzętu – brak pozytywnej opinii dyskwalifikuje wniosek.
8. Poziom akredytacji przyznanej ośrodkowi elektroterapii przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
Komisja Konkursowa może wystąpić do oferenta z prośba o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2008 r. z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 – sprzęt - elektrofizjologia.”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3396 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.