nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD 2006-2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert,6 sierpnia 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD 2006-2008 – sieć pododdziałów udarowych".
w formacie *pdf- (180 KB)
w formacie *rtf- (260 KB)Warszawa, 18.02.2008r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego na lata 2006-2008” – „POLKARD”
jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2000, redukcja do 2012 roku umieralności u osób poniżej 65 roku życia o 30%, oraz istotna redukcja umieralności i niesprawności u osób poniżej 80 roku życia.

Celem realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa skuteczności leczenia chorych z udarem mózgu oraz obniżenie umieralności spowodowanej udarami.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2008 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, ultrasonografy z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i mózgowych, defibrylatory, respiratory, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, stacjonarne aparaty EEG oraz angiografy).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu i posiadają pracownię tomografii komputerowej.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3.
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelniona kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Opinię konsultanta wojewódzkiego (patrz punkt 7 „Wymagania stawiane oferentom”)
7. Oświadczenie dyrektora o gotowości wyodrębnienia pododdziału udarowego.
8. Oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
9. Oświadczenie dyrektora o gotowości zatrudnienia pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego (załącznik 4).
10. Pisemne zobowiązanie dyrektora jednostki o uczestnictwie w programie monitorowania stosowania metod diagnostyczno-terapeutycznych w różnych ośrodkach w Polsce - Szpitalny Rejestr Udarów Mózgu (w przypadku nie wywiązania się z tego punktu ośrodek zostanie pozbawiony możliwości ubiegania się o finansowanie w ramach Programu POLKARD w kolejnych latach).

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie oddziałem/kliniką neurologii w strukturze oferenta.
2. Wyodrębniony oddział/pododdział udarowy lub gotowość jego wyodrębnienia w związku z realizacją programu.
3. Dysponowanie kadrą specjalistów określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego lub gotowość zatrudnienia określonych pracowników - „zespół udarowy”
4. Tomografia komputerowa dostępna przez całą dobę w siedzibie oferenta.
5. Laboratorium biochemiczne i hematologiczne czynne całą dobę w siedzibie oferenta.
6. Przyjmowanie chorych z podejrzeniem udaru mózgu w systemie całodobowym.
7. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii o spełnieniu wymagań określonych w punktach 1-6 oraz o liczbie mieszkańców województwa przypadających na 1 łóżko w pododdziale udarowym.
8. Oświadczenie dyrektora o gotowości wyodrębnienia sal udarowych i/lub zatrudnieniu pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego.
9. Opinia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu pododdziału udarowego.
10. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w 2008 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
11. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo–księgowej programu.
12. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie neurologii w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
13. Cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa, niż 3.500,00 PLN.
14. Wymagany co najmniej 10% udział własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.
15. W pierwszej kolejności będą uwzględnione oferty jednostek, które w roku 2007 nadsyłały ankiety dotyczące funkcjonowania oddziału neurologii/pododdziału udarowego.

Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych na oddziale
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego leczenia udarów mózgu; w ujęciu wojewódzkim- liczba mieszkańców województwa przypadająca na 1 łóżko w pododdziale udarowym, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.
3. Odległość siedziby oferenta od najbliższego oddziału udarowego
4. Wielkość populacji objętej opieką udarową.
5. Liczba chorych z udarem mózgu leczonych w 2006 i 2007 roku.
6. Nadesłanie ankiety dotyczącej funkcjonowania oddziału neurologii/pododdziału udarowego w 2007 roku.
7. Wysokość udziału własnego w kosztach zakupu sprzętu dla pododdziałów udarowych.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia, 18.03.2008 r. z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert - POLKARD 2006–2008 - sieć pododdziałów udarowych."
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4086 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.