nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"Rozstrzygnięcie konkursu ofert16 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – sieć pododdziałów rehabilitacji kardiologicznej”.
w formacie *pdf- (268 KB)
w formacie *rtf- (190 KB)Warszawa, 19.02.2008r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 –2008 - POLKARD”

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Celem realizacji zadania będącego przedmiotem Konkursu jest poprawa skuteczności i jakości rehabilitacji kardiologicznej chorych z chorobami układu krążenia oraz obniżenie umieralności w tej grupie chorych.

Przedmiotem Konkursu jest uzupełnienie braków w wyposażeniu Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz innych ośrodków odgrywających istotną rolę w poszczególnych województwach.

Do konkursu mogą przystąpić Regionalne Ośrodki Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz inne Ośrodki wiodące w województwach.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1,2,3.
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.
7. Opinię Kierownika Regionalnego Ośrodka KRK.
8. Zgodę dyrektora Jednostki o gotowości przystąpienia do konkursu.
9. Zgodę dyrektora Jednostki współpracującej lub mającej nadzór naukowy.
10. Potwierdzenie współpracy z ośrodkiem transplantologii (tylko w przypadku ubiegania się o system do wysiłkowej próby ergospirometrycznej)
11. Wymagany 10% udział własny w kosztach zakupu aparatury (wykaz przewidywanego rodzaju aparatury medycznej do zakupu – załącznik nr 4).

Wymagania stawiane oferentom:
1. Województwo (podkreślić).
2. Prowadzenie rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz telerehabilitacji.
3. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji:
farmakoterapia
kinezyterapia
psychoterapia
prewencja
edukacja
4. Prowadzenie działalności dydaktycznej w latach 2006-2007.
5. Kliniczna charakterystyka rehabilitowanych pacjentów wg załącznika 2 pkt. X

W pierwszej kolejności będą uwzględnione oferty jednostek, które w latach 2003-2005 nadesłały ankiety dotyczące funkcjonowania Oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

Kryteria oceny ofert:
1. Stopień spełnienia wyżej zdefiniowanych wymagań stawianych oferentom.
2. Ocena treści ankiet według załącznika nr 2.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2008 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD - sieć pododdziałów rehabilitacji kardiologicznej”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3267 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.