nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"Rozstrzygnięcie konkursu ofert19 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu”.
w formacie *pdf- (140 KB)
w formacie *rtf- (136 KB)Warszawa, 19.02.2008r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2007 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008” – „POLKARD 2006-2008” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004 oraz redukcja umieralności u osób poniżej 65 roku życia co najmniej 3% rocznie.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, zmniejszenia śmiertelności oraz niepełnosprawności u chorych z udarem mózgu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest pokrycie kosztów wykonania leczenia trombolitycznego (rt-PA) w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1, 2, 3.
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *pdf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemne zobowiązanie zgłaszania do Komputerowego Systemu Rejestracji Chorych TUN każdego chorego w celu monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów.
6. Zobowiązanie do ścisłego przestrzegania protokołu leczenia trombolitycznego (rt - PA), opracowanego dla POLKARD.
7. Oświadczenie dyrektora o spełnianiu kryteriów podanych w załączniku 4.
załączniki nr 4- w formacie *rtf
załączniki nr 4- w formacie *pdf
8. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Łączna wysokość środków na realizację 1 procedury nie może przekroczyć 4.500 PLN.
9. Oświadczenie dyrektora, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Nie dopuszcza się zmiany treści i formatu załączników do ogłoszenia.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Klinika/Oddział Neurologiczny w strukturze, którego jest pododdział Udarowy spełniający wymagane kryteria (załącznik 4) potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.
2. Gwarancja objęcia całodobową opieką populacji z określonego obszaru.
3. Doświadczenie w leczeniu chorych z udarem mózgu (3-letnie funkcjonowanie pododdziału udarowego, doświadczenie w wprowadzaniu nowych metod leczenia - najwyżej punktowane) potwierdzone pisemnie przez dyrektora jednostki.
4. Doświadczenie w stosowaniu leczenia trombolitycznego (kryterium dodatkowe pozwalające na przyznanie o 50% więcej procedur – odnosi się do ośrodków, które miały przyznaną i wykonały wszystkie procedury leczenia trombolitycznego w roku 2007).
5. Gotowość do prowadzenia szkoleń (doświadczenie zespołu, warunki lokalowe) – poświadczone pisemnie przez dyrektora jednostki.

Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność diagnostyczno-lecznicza oferenta, wyrażająca się w liczbie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych.
2. Dostępność do nowoczesnych badań diagnostycznych.
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
4. Liczba procedur trombolitycznych wykonanych i rozliczonych przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku w ramach Programu POLKARD

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Niespełnienie przez oferenta warunków bezwzględnych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2008r. z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2006-2008 – leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu”.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4071 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.