nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008”Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert9 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008” – w zakresie zadań na rok 2008 ".
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (193 KB)


Warszawa, 10-03-2008


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008” – w zakresie zadań na 2008 rok.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wyłącznie wydatki majątkowe) obejmuje:
1. adaptację oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego o wzmocnionym zabezpieczeniu,
2. adaptację oddziałów psychiatrycznych dla nieletnich do warunków wykonywania środka leczniczego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie,
(które zostały skierowane na leczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie którego dokonały czynów niebezpiecznych, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 79, poz. 692),
2. z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr 179, poz. 1854).

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez zwiększenie liczby łóżek o profilu psychiatrycznym w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.
2. Zapewnienie możliwości realizacji aktów wykonawczych do:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich art. 82 § 1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy art. 201 § 4 (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie;
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1;
3. Plan rzeczowo-finansowy określający wysokość środków na planowane zadania wraz z harmonogramem ich realizacji;
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności wielkość i strukturę zasobów zakładu zapewniających wykonanie zadań;
5. Wyciąg z KRS (aktualny wyłącznie 3 miesiące), statut jednostki oraz kopię rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
6. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC zakładu opieki zdrowotnej.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Gotowość przystąpienia oferenta do dostosowania oddziału psychiatrii sądowej do warunków wykonywania środka leczniczego/środka zabezpieczającego.
2. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, wyspecjalizowanej kadry medycznej i technicznej.
3. Doświadczenie w prowadzeniu oddziału psychiatrii sądowej.
4. Udokumentowany akces przystąpienia oferenta do dostosowania oddziału psychiatrii sądowej do warunków wykonywania środka leczniczego/środka zabezpieczającego, t.j. umieszczenie oferenta w wykazie stanowiącym załącznik do niżej wymienionych rozporządzeń Ministra Zdrowia:
1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 79, poz. 692),
2) z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr 179, poz. 1854).

Kryteria oceny ofert:

Środek leczniczy

Możliwość zapewnienia (w odniesieniu do warunków wzmocnionego zabezpieczenia wobec nieletnich) stałego nadzoru nad nieletnimi przebywającymi w zakładzie poprzez:

Zainstalowanie:
drzwi i okien wyposażonych w urządzenia uniemożliwiające nieletnim samowolne oddalenie się z zakładu; systemu telewizji wewnętrznej umożliwiającego obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy, elektronicznego systemu sygnalizującego niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
posiadanie bezpośredniego dostępu do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
zatrudnienie personelu pracującego z nieletnimi w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu (liczba łóżek w zakładzie);
dysponowanie odpowiednimi warunkami do realizacji obowiązku szkolnego.

Środek zabezpieczający
Możliwość zapewnienia: (w odniesieniu do warunków wzmocnionego zabezpieczenia) stałego nadzoru nad dorosłymi sprawcami czynów zabronionych przebywającymi w zakładzie poprzez :
wyposażenie w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy;
wyposażenie w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
posiadanie możliwości wydzielenia od 10-łóżkowych do 20-łóżkowych pododdziałów;
posiadanie możliwości bezpośredniego dostępu do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
zatrudnianie personelu w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów;
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem;
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne;
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać listownie na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2008 r. , z dopiskiem na kopercie: Program polityki zdrowotnej „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008” – w zakresie zadań na rok 2008.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2746 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.