nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert19 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – Konkurs ofert POLKARD ECMO"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-03-20


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Celem szczegółowym jest prowadzenie leczenia krytycznej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia z zastosowaniem ciągłego pozaustrojowego natleniania metodą ECMO u noworodków i dzieci w ramach skoordynowanego ogólnopolskiego programu POLKARD - ECMO.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, którego zadaniem będzie przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia, metodą zewnątrzustrojowego natleniania ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u noworodków i dzieci.

Zadania realizatora obejmują wprowadzenie nowego sposobu leczenia krytycznej niewydolności oddechowej i oddechowo - krążeniowej u noworodków i dzieci, którego efektem powinno być zmniejszenie umieralności niemowląt i dzieci, w tym pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.

Program powinien mieć charakter wieloośrodkowy, ogólnopolski.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 i 3.
załącznik 1 i 3 - w formacie *rtf
załącznik 1 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Projekt programu, opracowany według załącznika nr 2 (Schemat dokumentu programu zdrowotnego).
7. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
8. Udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności klinicznej i badawczej a w szczególności:
a. informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu;
b. informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty
9. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany w realizacji projektu o przystąpieniu do jego realizacji.

Łączna wysokość środków na realizację zadania w 2008 r. nie może przekroczyć 50.000 zł.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo–finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2008, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów przeszkolonych w ECMO, neonatologów, anestezjologów, kardiochirurgów, psychologów, kardiologów i epidemiologów specjalizujących się w programach dotyczących chorób układu krążenia.
2. Dysponowanie odpowiednią bazą diagnostyczno–leczniczą:
a) Oddział Intensywnej Terapii Noworodka z wydzielonym stanowiskiem ECMO
b) Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
c) Oddział Kardiochirurgii
d) Sprzęt trwały i materiały zużywalne do prowadzenia ciągłego pozaustrojowego natleniania u noworodków i dzieci
e) Stanowiska intensywnej terapii noworodków i dzieci
f) Możliwością zapewnienia transportu noworodka z niewydolnością oddechową, z kontynuacją terapii tlenkiem azotu
3. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo - księgowej programu
4. Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć 50.000 zł w 2008 roku.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie kliniczne w diagnostyce i terapii noworodka oraz pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
2. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia.
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
4. Dorobek naukowy ośrodka w dziedzinach związanych z realizacją zadania.
5. Zgodność proponowanego programu z założeniami przedstawionymi w załączniku nr 2.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 kwietnia 2008 roku
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD ECMO”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3438 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.