nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert13 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2008-04-07


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”.

Realizacja zadania ma na celu:
1. Ustalenie, jaki obecnie odsetek chorych kierowanych do leczenia operacyjnego był uprzednio leczony metodą przezskórną
a. w ostrym stanie wieńcowym
b. w sposób planowy
2. Ustalenie jak jest obecnie faktyczny koszt leczenia choroby wieńcowej w okresie poprzedzającym leczenie chirurgiczne
3. Ustalenie czy stan kliniczny chorych poddawanych leczeniu chirurgicznemu poddanych uprzednio interwencji przezskórnej różni się rzeczywiście od stanu chorych kierowanych bezpośrednio do leczenia chirurgicznego
4. Ustalenie czy przebieg okołooperacyjny chorych poddanych uprzedniej interwencji przezskórnej różni się od przebiegu chorych niepoddanych wcześniej interwencji
5. Ustalenie czy koszt leczenia chirurgicznego różni się pomiędzy tymi grupami chorych

Zadania realizatora obejmują:
1. Stworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczącej wszystkich kolejnych chorych poddawanych operacyjnemu choroby wieńcowej w ciągu trwania badania w danym ośrodku. Baza powinna zawierać:
a. Dane pozwalające na szczegółową ocenę stanu zdrowia pacjenta trafiającego do zabiegu operacyjnego.
b. Dane dotyczące szczegółów diagnostyki i leczenia pacjenta w okresie poprzedzającym przyjęcie do oddziału kardiochirurgii – w tym szczególnie pobytów szpitalnych, koronarografii, zabiegów PCI.
c. Dane dotyczące szczegółów zabiegu operacyjnego i przebiegu pooperacyjnego – w szczególności ewentualnych powikłań okołooperacyjnych.
d. Dane pozwalające na szczegółowa ocenę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia chirurgicznego.
2. Oszacowanie faktycznych kosztów wszystkich procedur związanych z diagnostyką i leczeniem poszczególnych chorych od momentu rozpoczęcia diagnostyki do momentu zakończenia leczenia chirurgicznego.
3. Analiza i opracowanie statystyczne uzyskanych wyników celem odpowiedzi na pytania postawione w celach zadania.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1 i 3.
załącznik 1 i 3 - w formacie *rtf
załącznik 1 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie informacji.
6. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku (według załącznika nr 2), korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo – finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia).
7. Odrębnie przygotowany szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, związany z realizacją zadań projektu w roku 2008 (wg załącznika nr 3), zawierający w szczególności:
8. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności:
a. informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b. informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty.
9. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany w realizacji projektu, o przystąpieniu do jego realizacji.

Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć 90.000 zł.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i plan rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3. 500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2008, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo-finansowym (tabela nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowanie wykonywania co najmniej 700 operacji pomostowania naczyń wieńcowych rocznie.
2. Doświadczenie w prowadzeniu baz danych i opracowań statystycznych.

Kryteria oceny ofert:
1. Ilość leczonych rocznie w ośrodku chorych z chorobą wieńcową
2. Doświadczenie w prowadzeniu baz danych i opracowań statystycznych
3. Przedstawienie spójnego programu pozwalającego na realizację celów programu.
4. Dorobek naukowy ośrodka.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
W przypadku niespełnienia warunków bezwzględnych, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2008 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert: „POLKARD 2008”: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego.”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2727 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.