nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”Rozstrzygnięcia konkursu ofert → 4 lipca 2008 rokuPliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – „Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dn. 2008-05-06OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych.”

Celem strategicznym zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa dostępności, skuteczności i jakości rehabilitacji kardiologicznej chorych z chorobami układu krążenia oraz obniżenie umieralności w tej grupie chorych.

Cele szczegółowe obejmują:
opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad kwalifikacji chorych do poszczególnych typów RK,
przygotowanie wstępnych analiz ekonomicznych kompleksowej RK z uwzględnieniem takich elementów jak świadczenia ZUS, NFZ oraz opracowanie modelu jednolitych zasad finansowania RK uwzględniającego rzeczywiste koszty na różnych etapach RK i opartego o system referencyjności,
przygotowanie w oparciu o opracowane standardy RK jednolitych programów edukacyjnych w zakresie potrzeby realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dla chorych, dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii i kardiochirurgii, dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej, chorobach wewnętrznych.

Do konkursu mogą przystąpić Regionalne Ośrodki Rehabilitacji Kardiologicznej (RORK), do których należą:
Woj. mazowieckie + lubelskie: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.
Woj. małopolskie + podkarpackie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
Woj. świętokrzyskie + PN śląskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42- 604 Tarnowskie Góry.
Woj. opolskie + PD śląskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń.
Woj. dolnośląskie + wielkopolskie + lubuskie: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań.
Woj. zachodniopomorskie + pomorskie: Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia.
Woj. warmińsko – mazurskie + podlaskie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku; 80-952 Gdańsk; ul. Dębinki 7 skr. poczt. 615.
Woj. kujawsko – pomorskie + łódzkie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.
Zadanie ma charakter wieloośrodkowy. Ośrodek składający ofertę realizacji zadania powinien przedłożyć deklarację współpracy z minimum dwoma RORK. Zadanie musi obejmować wszystkie formy rehabilitacji: stacjonarną, ambulatoryjną i domową.

Realizacja zadania powinna być zgodna z założeniami i celami szczegółowymi Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2006-2008 ( załącznik 4).

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.
załącznik 1 - w formacie *rtf
załącznik 1 - w formacie *pdf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Projekt programu, opracowany według załącznika nr 2.
6. Udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności badawczej (wg. załącznika 2), a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty.
7. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany w realizacji projektu, o przystąpieniu do jego realizacji.
8. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo –finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
9. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania w 2008 roku wg załącznika nr 3. Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania w 2008 r., nie może przekraczać kwoty 195.000. PLN.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i plan rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji zadania, nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3. 500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2008, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo-finansowym (tabela nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie odpowiednią kadrą.
2. Działalność naukowo – badawcza.
3. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym.
4. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.
5. Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków biorących udział w realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w dziedzinie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
2. Dorobek naukowy w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.
3. Doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu.
4. Wieloośrodkowy charakter zadania.
5. Ocena projektu zadania.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
Możliwość uzupełnienia lub poprawienia złożonych ofert dopuszcza się tylko i wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w okresie siedmiu dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, określonej w ogłoszeniu.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Niespełnienie przez oferenta warunków bezwzględnych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2008 roku, do godz. 16.00 z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2006-2008: „Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3339 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.