nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011Rozstrzygnięcie postępowania konkursowegoz dnia 27 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych - każda dla ok. 200 osób z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2008.05.15.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych - każda dla ok. 200 osób z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji.

I. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych - każda dla ok. 200 osób z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji. Powinny one objąć:
1. Dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratoriami.
2. Przedstawicieli resortów: zdrowia, edukacji, rolnictwa, nauki, sportu, przedstawicieli Parlamentu, członków Platformy ds. Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia oraz organizacji pozarządowych (w tym: Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.
3. Przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich centrów zdrowia publicznego.
4. Przedstawicieli podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, dietetyków, pielęgniarek, przedstawicieli Akademii i Uniwersytetów Medycznych, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół pielęgniarskich oraz towarzystw naukowych.
Na każdej z ww. konferencji powinno się zapewnić udział przedstawicieli mediów (prasy, TV, radio). Celem konferencji jest upowszechnienie m.in.:
- postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Walki z Otyłością (Stambuł 16.11.2006 r.),
- Narodowych Norm Żywienia jako narzędzia prewencji otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych,
- wniosków z monografii „Diagnoza stanu odżywienia, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960-2005)”, Warszawa, 2006,
- wniosków z monografii „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i mło¬dzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”,
- wniosków z monografii „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.
W ramach każdej z ww. konferencji należy m.in.:
- opracować materiały na konferencję,
- zapewnić druk ww. materiałów,
- opracować zaproszenia, program, zapewnić ich druk i wysyłkę,
- zaprosić odpowiednich wykładowców, prelegentów,
- zorganizować konferencję i ją przeprowadzić,
- opracować wnioski i zalecenia wynikające z konferencji,
- upowszechnić wnioski i zalecenia, również na stronach internetowych.

II. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011.” to:
- Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- Zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- Zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odży¬wienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszania częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeństwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
załącznik 1 - w formacie *rtf
załącznik 1- w formacie *pdf
a) pełna nazwa,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
3. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
załącznik 2 - w formacie *rtf
załącznik 2 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
e) statut jednostki,
f) informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie bądź dostęp do interdyscyplinarnej kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną oraz doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów, konferencji w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną.
8. Dokumenty potwierdzające posiadanie bądź dostęp do odpowiedniej bazy lokalowej, sal wykładowych, miejsc parkingowych, usług cateringowych umożliwiających przeprowadzenie ww. konferencji.

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- posiadanie bądź dostęp do interdyscyplinarnej kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną, będącej wykładowcami, prelegentami itp. na konferencji,
- doświadczenie w organizacji konferencji naukowo-szkoleniowych,
- aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w dziedzinie żywienia i prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną,
- posiadanie bądź dostęp do możliwości technicznych i logistycznych przygotowania oraz obsługi technicznej i cateringowej konferencji, w tym m. in. baza lokalowa, sale wykładowe, miejsca parkingowe, catering itp.

V. Kryteria oceny ofert:
- liczba specjalistów wchodzących w skład interdyscyplinarnej kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną,
- liczba zorganizowanych szkoleń, kursów, konferencji w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną w ostatnich 3 latach,
- liczba przeszkolonych osób w zakresie żywności i żywienia, w tym prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną w ostatnich 3 latach,
- udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w dziedzinie żywienia i prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych,
- potwierdzony dostęp do odpowiedniej bazy lokalowej, sal wykładowych, miejsc parkingowych, usług cateringowych umożliwiający przeprowadzenie ww. konferencji.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2008 roku z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.

VIII. Uwaga!
- Oferty niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu, w tym niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną odrzucone w postępowaniu konkursowym.
- Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3657 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.