nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworówRozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów → 3 lipca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenia na wybór realizatorów zadania
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Załączniki od 1 do 5
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 15 maja 2008 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2008.
I. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu cytomammobusów dla potrzeb wsparcia realizacji Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.
II. Cel programu:
zwiększenie odsetka nowotworów piersi i szyjki macicy wykrywanych we wczesnych stopniach zaawansowania i poprawa jakości diagnostyki zaawansowania wskazanych nowotworów,
zwiększenie odsetka przeżyć 5-letnich.
poprzez
ułatwienie kobietom dostępu do wykonania badań profilaktycznych.
Poprawa zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych raka piersi i raka szjki macicy.
III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
a) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Opinię konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz położnictwa i ginekologii zawierającą:
a) Potwierdzenie o celowość zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury,
b) Informację o roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyki macicy,
c) Informację o:
- liczbie aparatów mammograficznych funkcjonujących w województwie wykorzystywanych do badań w zakresie mammografii przesiewowej,
- liczbie świadczeniodawców realizujących w województwie świadczenia w zakresie cytologii przesiewowej.
3. Potwierdzenie z NFZ o zakontraktowanych badaniach profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy (badania cytologiczne i mammograficzne),
4. Informację o spełnieniu wymagań stawianych Oferentom, określonych w dokumencie programu, wg wzoru określonego w załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6. Ofertę realizacji zadania sporządzoną wg wzoru załącznika nr 4, zawierającą :
wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego programu
plan rzeczowo – finansowy na rok 2008,
harmonogram realizacji zadania,
informację na temat udziału własnego Oferenta lub organu założycielskiego w partycypacji w kosztach zakupu cytomammobusu.
sporządzoną wg wzoru załącznika nr 4.
7. Informację o prowadzonej działalności sporządzoną wg wzoru określonego w załączniku nr 5, zawierającą między innymi dane o:
Zasobach i strukturze Oferenta zapewniającą realizację badań profilaktycznych w zakresie mammografii przesiewowej i cytologii przesiewowej
Rodzaj i liczba badań profilaktycznych realizowanych w skali roku w zakresie mammografii przesiewowej i cytologii przesiewowej
oraz dodatkowo następujące dokumenty.
Kopię aktualnej polisy OC na realizację świadczeń zdrowotnych (badania cytologiczne, mammograficzne).
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy).
Kopię rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
Statut jednostki.
8. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
IV. Wymagania stawiane Oferentom: jednostki:
realizujące skryningi populacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sprawujących nadzór i koordynujących realizację skryningów populacyjnych,
jednocześnie wykonujące badania mammograficzne i cytologiczne w ramach programów profilaktycznych, finansowanych przez NFZ,
prowadzące onkologiczną diagnostykę obrazową i endoskopową,
dysponujące kadrą przygotowaną do realizacji badań przy wykorzystaniu cytomammobusów.
V. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań określonych w pkt.IV ogłoszenia
2. Posiadanie gabinetów pobrań cytologii w strukturach jednostki.
3. Posiadanie pracowni cytodiagnostycznej w strukturach jednostki.
4. Posiadanie wykwalifikowanej kadry medycznej, personelu medycznego przeszkolonego w zakresie pobierania cytologii, cytodiagnostyki, kolposkopii.
5. Posiadanie pracowni mammograficznej w strukturach jednostki.
6. Posiadanie wykwalifikowanej kadry medycznej, przeszkolonego personelu w zakresie mammografii, USG piersi, biopsji.
7. Posiadanie kontraktu z NFZ w zakresie realizacji programu profilaktycznego piersi i szyjki macicy na etapie podstawowym i pogłębionej diagnostyki.
8. Poziom dostępności do badań profilaktycznych w województwie z którego pochodzi Oferent, tj. liczba jednostek realizujących mammograficzne badania profilaktyczne w województwie.
9. Poziom zgłaszalności kobiet do skryningu mammograficznego osiągnięty w województwie z którego pochodzi Oferent w 2007 roku.
10. Liczba i kwalifikacje personelu umożliwiające pracę w cytomammobusie, bez uszczerbku dla działań w zakresie realizacji rutynowych badań skryningowych i diagnostycznych, w ramach kontraktu z NFZ
11. Udział własny Oferenta lub organu założycielskiego w partycypacji w kosztach zakupu cytomammobusu jest elementem pożądanym.
VI. Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis;
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 → Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
 → Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do Oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
 → Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2008 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z adnotacją na kopercie:
Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3214 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.