nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”Unieważnienie o konkursie ofert 28 lipca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-06-16


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2007 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2007-2008” - „POLKARD”
jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu ofert jest stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu krążenia oraz analizę sytuacji w Polsce w porównaniu do średnich wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie zadania pn.: „Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA.”

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:

1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 - Zgłoszenie ofertowe.
załącznik 1 - w formacie *rtf
załącznik 1 - w formacie *pdf
3. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - Plan rzeczowo – finansowy
załącznik 3 - w formacie *rtf
załącznik 3 - w formacie *pdf
4. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
6. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku (według załącznika nr 2), korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym (stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia).
7. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.
8. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie elektronicznymi bazami danych ogólnopolskich (z kilku ostatnich lat) dotyczących umieralności i chorobowości hospitalizowanej, z uwzględnieniem informacji o tych bazach (zakres merytoryczny gromadzonych i analizowanych danych, cel ich tworzenia oraz uzyskane wyniki prowadzonych baz danych).
9. Oświadczenie zawierające informację o posiadanych; bazie komputerowej i oprogramowaniu statystycznym oferenta.
10. Udokumentowane dysponowanie kadrą epidemiologów z doświadczeniem w zakresie analiz umieralności i chorobowości hospitalizowanej.
11. Informację o prowadzonej działalności badawczej, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów jednostki, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty.

Łączna wysokość środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania nie może przekroczyć 50.000 zł.

Wymagania stawiane oferentom:

1. Dysponowanie kadrą epidemiologów z doświadczeniem w zakresie analiz umieralności i chorobowości hospitalizowanej.
2. Dysponowanie elektronicznymi bazami danych ogólnopolskich (z kilku ostatnich lat) dotyczących umieralności i chorobowości hospitalizowanej.
3. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólnopolski zasięg badania.
2. Szerokie uwzględnienie porównań międzynarodowych.
3. Uwzględnienie problematyki nierówności społecznych w prowadzonym monitoringu.
4. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii.
5. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
6. Współpraca z innymi ośrodkami w trakcie realizacji zadania.
7. Dorobek naukowy ośrodka w dziedzinie epidemiologii w tym monitoringu zdrowia populacji.
8. Baza komputerowa i oprogramowanie statystyczne ośrodka.

Warunki bezwzględne:
Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na rok 2008, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i plan rzeczowo – finansowy, dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500 zł.
Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na 2008 rok, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawia w planie rzeczowo – finansowym (Tabela nr 1), wg załącznika nr 3 do ogłoszenia.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Niespełnienie przez oferenta warunków bezwzględnych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2008 roku, do godziny 16.15, z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2007-2008: „Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2636 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.