nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert20 sierpnia 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu".b
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-07-08


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990 - 2004.

Celem Programu w diagnostyce i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych metod niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór w 2008 roku realizatora zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”

Cel szczegółowy Programu POLKARD w dziedzinie prewencji wtórnej chorób serca i naczyń, w ramach, którego realizowany jest konkurs, obejmuje wyszkolenie personelu medycznego oraz przygotowanie nowoczesnego programu dla nowo tworzonych poradni diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu w ośrodkach kardiologicznych i neurologicznych o najwyższym stopniu referencyjności.

Założenia zadania:
Ośrodek, który będzie realizował zadanie w 2008 r., podejmie następujące działania:
1. Przygotuje na podstawie aktualnych zaleceń i standardów międzynarodowych nowoczesne i atrakcyjne (w tym, w formie multimedialnej i interaktywnej) materiały na szkolenia lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakresie prowadzenia diagnostyki i terapii odwykowej chorych z zespołem uzależnienia od tytoniu.
2. Przeprowadzi specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu oddzielnie dla lekarzy, pielęgniarek oraz psychologów. Grupy szkoleniowe nie mogą przekraczać liczby 60 osób dla każdego szkolenia. Jednostka powinna przeszkolić co najmniej 2 lekarzy, 2 pielęgniarki oraz 1 psychologa z każdego ośrodka. Zadanie powinno być realizowane dla 17-30 ośrodków z Polski. Osoby przeszkolone będą stanowić personel nowotworzonych referencyjnych pracowni diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu w wysokospecjalistycznych ośrodkach kardiologii, neurologii lub ośrodkach rehabilitacji w Polsce (koszty delegacji dla uczestników szkoleń pokrywają macierzyste zakłady pracy).
Szkolenie powinno spełniać następujące warunki:
- odbywać się w trybie 1–dniowym;
- trwać co najmniej 6 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 2 godziny zajęć praktycznych;
- zawierać elementy wykładowe oraz warsztatowe z prezentacją praktyczną urządzeń, analizy wyników badań i postępowania z chorymi;
3. Przygotuje szczegółowy projekt realizacji, raportowania i monitorowania kompleksowej terapii odwykowej w zakresie uzależnienia od tytoniu zgodnej z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami i standardami.
4. Opracuje lub zaproponuje w ramach tego projektu:
- schemat działań personelu w zakresie diagnostyki i terapii chorych uzależnionych od tytoniu,
- cykl i sposoby diagnostyki i leczenia na etapie podstawowym i specjalistycznym,
- kwestionariusze w zakresie niezbędnego wywiadu oraz badania fizykalnego,
- ocenę wielkości uzależnienia od nikotyny/tytoniu,
- ocenę motywacji do zaprzestania palenia tytoniu,
- ocenę depresji,
- ocenę objawów abstynencji,
- druki do realizacji programu,
- wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej lub farmakoterapii,
- schematy monitorowania, sprawozdawania i ewaluacji.
5. Przygotuje atrakcyjne (w tym, w formie papierowej i elektronicznej) materiały edukacyjne dla osób biorących udział w szkoleniu.
6. Przygotuje atrakcyjne materiały edukacyjne dla chorych w formie elektronicznej oraz do aplikacji w internecie.
7. Zgodnie z założeniami programu, wszystkie wymienione wyżej materiały powinny zostać przygotowane w 70 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 70 egzemplarzach na nośnikach elektronicznych.
Łączna wartość realizacji zadania nie może przekroczyć 50.000 PLN.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora. W strukturze tych podmiotów muszą znajdować się jednostki specjalizujące się w epidemiologii, edukacji, prewencji, diagnostyce i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.
Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo – księgowej programu.
3. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
4. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.
załącznik 1 - w formacie *rtf
załącznik 1 - w formacie *pdf
5. Projekt zadania przygotowany według załącznika nr 2. W projekcie powinny być zawarte główne tezy, które będą służyć do szczegółowego opracowania w ramach dalszej realizacji tego zadania wszystkich wymienionych wyżej schematów, kwestionariuszy, oraz innych materiałów niezbędnych do diagnostyki i terapii chorych oraz funkcjonowania poradni.
6. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo – finansowy określający wysokość i strukturę środków na planowane zadania wg załącznika nr 3.
załącznik 3 - w formacie *rtf
załącznik 3 - w formacie *pdf
7. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo –finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
8. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
9. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
10. Oświadczenie ośrodka o możliwości przygotowania materiałów oraz zorganizowania co najmniej 3 oddzielnych szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów wg pkt 2 założeń zadania.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2008, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo–finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie ośrodka w prowadzeniu diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.
2. Udokumentowane kompetencje i uprawnienia do wydawania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie i aktywność usługowa, organizacyjna oraz naukowa ośrodka w zakresie zespołu uzależnienia od tytoniu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2004-2007.
2. Wartość merytoryczna przedstawionego projektu realizacji zadania.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu).
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2008 r., do godz. 16.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert - POLKARD 2006-2008: szkolenie personelu poradni terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3169 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.