nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób NowotworowychRozstrzygnięcie konkursu → 2 września 2008 rokuPliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym Na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie zadania „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach” w 2008 r..
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)
Warszawa, 8. lipca 2008 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM


Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs uzupełniający ofert na wybór realizatorów na lata 2008-2010 programu polityki zdrowotnej pt. „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na lata 2008-2010

Przedmiotem konkursu uzupełniającego jest:

Etap I. Wybór realizatorów zadania: „Wdrażania programu nauczania onkologii na kierunkach lekarskim, lekarsko - dentystycznym, pielęgniarskim i położniczym”

Oferty konkursowe na w/w zadanie programu mogą składać te uczelnie medyczne, które z przyczyn organizacyjnych nie brały udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 16 maja 2008r.
Elementem finansowania zadania przez Ministerstwo Zdrowia jest koszt koordynacji wdrażania zmodyfikowanego programu w uczelni oraz koszt technicznych środków wdrażania programu.

Etap II. Wybór realizatorów rozszerzonych zadań szczegółowych:
1. Przygotowanie materiału dydaktycznego do opracowanego programu nauczania na lata 2009 – 2012
opracowanie materiałów i przeźroczy do wykładów na poszczególnych wydziałach
tłoczenie płyt lub dodruk w formie książkowej Europejskiego kodeksu walki z rakiem przeznaczonego do nieodpłatnego rozpowszechniania wśród absolwentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych
2. Modyfikacja i rozbudowa bazy pytań testowych
analiza i ocena bazy pytań znajdujących się w aktualnej bazie
opracowanie pytań testowych dostosowanych do zakresu wdrażanego programu nauczania w onkologii.
reorganizacja i rozbudowa bazy komputerowej testu z onkologii
zarządzanie zadaniem
3. Poprawa dostępu do fachowej literatury w dziedzinie onkologii

Oferty konkursowe w zakresie zadań szczegółowych 1-3 mogą składać wszystkie uczelnie medyczne.
Elementem finansowania zadania przez Ministerstwo Zdrowia jest koszt realizacji zadań merytorycznych oraz koszt zakupu literatury fachowej.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia:
a) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) zapoznaniu się ze skrótowym opisem podstawowych elementów zadania określonych w niniejszym ogłoszeniu
2. Informację o spełnieniu wymagań stawianych oferentom określonych w dokumencie programu.
3. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pod nazwą - Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
4. Ofertę realizacji zadania z kalkulacją kosztów w zakresie proponowanych do realizacji zadań.
» wykazem literatury lub sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego programu: wg schematu: tytuł, ilość, cena jednostkowa, kwota razem
» proponowane do realizacji zadania do realizacji w roku 2008
» planem rzeczowo – finansowym na rok 2008,
» harmonogramem realizacji zadania,
» informacją na temat finansowego udziału własnego Oferenta w realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Zasobach i strukturze Oferenta zapewniającą realizację zadań będących elementami programu
» Statut jednostki.
6. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.

Wymagania stawiane Oferentom
Doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania onkologii (liczba godzin, przedmioty w ramach, których naucza się onkologii w danej jednostce),
Doświadczenie w zakresie koordynacji i monitorowania procesów nauczania,
Pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
Posiadanie opracowanego programu nauczania do wdrożenia na lata 2008 – 2009,
Statut jednostki,
Wyciąg z KRS lub inny dokument potwierdzający podstawę działania.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do Oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie,
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne,
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważniania konkursu.

Kryteria oceny ofert:
Wartość merytoryczna przygotowanego programu nauczania
Posiadana kadra i infrastruktura w zakresie wdrażania, realizowania i monitorowania procesów nauczania.
Koszt wdrożenia i monitorowania przygotowanego programu.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 5.08.2008 r. roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs–„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”- „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2983 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.