nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008"Unieważnienie konkursu ofert → 28 sierpnia 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"Szkolenie dla pracowników ośrodków referencyjnych - nadciśnienie wtórne"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-07-29OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest "Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki nadciśnienia wtórnego, USG naczyń szyjnych i nerkowych, diagnostyki bezdechu sennego".

Celem szczegółowym zadania, będącego przedmiotem konkursu jest poprawa w zakresie diagnostyki wtórnego nadciśnienia tętniczego i zwiększenia dostępności do badań USG tętnic szyjnych i nerkowych oraz polisomnografii.

Elementem zadania finansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia są koszty prowadzenia szkolenia w ośrodkach referencyjnych. Koszty oddelegowania pracowników na szkolenie pokrywa ze środków własnych jednostka, w której zatrudniony jest uczestnik szkolenia.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, spełniające wymogi stawiane oferentom i kryteria wyboru realizatora. Podmioty, o których mowa muszą prowadzić diagnostykę wtórnego nadciśnienia tętniczego, a także dysponować w swojej strukturze pracownią polisomnografii oraz pracowniami USG, w których prowadzone były badania dopplerowskie tętnic szyjnych i nerkowych (stan do grudnia 2007 roku).

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1 i 3.
załącznik 1 i 3 - w formacie *rtf
załącznik 1 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie Dyrektora o zobowiązaniu do spełniania standardu szkolenia, zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
7. Informację o prowadzonej działalności badawczej, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty.
8. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku.
9. Akceptację konsultanta krajowego ds. hipertensjologii.
10. Udokumentowane dysponowanie oddziałem o profilu hipertensjologicznym, zatrudniającym osoby ze specjalizacją z hipertensjologii prowadzącym diagnostykę wtórnego nadciśnienia tętniczego, pracownią USG, w których wykonywane są badania dopplerowskie tętnic szyjnych i nerkowych oraz pracownią polisomnografii.
11. Udokumentowana realizacja podobnych zadań w dziedzinie prewencji chorób układu sercowo–naczyniowego - wskazany wykaz i rekomendacje.
12. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkolenia podyplomowego.

Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2008 r. wynosi 50.000 zł.

Wymagania stawiane oferentom:

1. Dysponowanie oddziałem o profilu hipertensjologicznym, zatrudniającym osoby ze specjalizacją z hipertensjologii prowadzącym diagnostykę wtórnego nadciśnienia tętniczego, pracownią USG, w których wykonywane są badania dopplerowskie tętnic szyjnych i nerkowych oraz pracownią polisomnografii.
2. Realizacja podobnych zadań w dziedzinie prewencji chorób układu sercowo–naczyniowego - wskazany wykaz i rekomendacje.
3. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia podyplomowego.

Kryteria oceny ofert:
1. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
2. Doświadczenie ośrodka w realizacji podobnych zadań w dziedzinie prewencji chorób układu sercowo – naczyniowego oraz promocji zdrowia.
3. Doświadczenie badawcze ośrodka w dziedzinie prewencji i epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego co najmniej w ciągu ostatnich 10 lat.

Uwaga!
- Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
- Dokumenty powinny być złożone w kolejności według punktów (od 1 do 12) w części ogłoszenia pn.: Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
- Zastrzega się brak możliwości zmiany formatu wzorów załączników.
- Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
- Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.u
- Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, do godz. 16.15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2008 roku z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2006-2008 pt. – "Szkolenie dla pracowników ośrodków referencyjnych - nadciśnienie wtórne”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2952 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.