nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”Rozstrzygnięcie konkursu ofert16 września 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-07-29OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji.”

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie strategii prewencji chorób serca i naczyń w Polsce na lata 2008 - 2018.

Opracowany projekt powinien uwzględniać:
1. Aktualną analizę epidemiologiczną w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem głównych czynników ryzyka, grup wiekowych, płci i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
2. Dotychczas prowadzone programy prewencyjne w Polsce.
3. Aktualne wytyczne w zakresie prewencji międzynarodowych towarzystw naukowych, postanowień Komisji Europejskiej, WHO oraz najnowsze doniesienia naukowe.
4. Opracowanie powinno posiadać formę raportu.
5. Opracowanie powinno zawierać:
- Zestawienie, na podstawie pkt. 1-4, głównych celów, strategię na lata 2008-2018, analizę ekonomiczną.
- Przewidywany rozwój technologii medycznych, które wpłyną na rozwój prewencji.
- Zalecenia w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych, dotyczące infrastruktury i zarządzania.
Każde źródło danych umieszczonych w zestawieniu powinno uwzględniać następujące kwestie:
czas przeprowadzenia badania,
ogólny opis badanej populacji,
opis próby badawczej (jeśli dotyczy),
ocenę reprezentatywności dla populacji ogólnopolskiej,
dane jednostki wykonującej badanie lub będącej właścicielem danych,
publikacje związane z danym badaniem,
dane adresowe autorów badania.
Każde źródło informacji powinno zostać ocenione pod względem jakości danych oraz możliwości ich uogólnienia do populacji ogólnopolskiej.

Zadanie, objęte postępowaniem konkursowym, powinno mieć charakter wieloośrodkowy, a jego realizacja powinna być zgodna ze „Schematem dokumentu programu zdrowotnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1 i 3.
załącznik 1 i 3 - w formacie *rtf
załącznik 1 i 3 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Projekt programu, opracowany według załącznika nr 2.
7. Odrębnie opracowany sposób i zakres realizacji celów zadania wraz z harmonogramem realizacji i zakończenia zadania do 10 grudnia 2008 roku (ostateczny termin przekazania rozliczenia za okres: listopad – grudzień).
8. Udokumentowaną informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, zawierającą w szczególności dane o:
a) wielkości i strukturze zasobów jednostki, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem programu, uwzględniające ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty,
9. Oświadczenia kierowników ośrodków ze strony przynajmniej trzech wiodących ośrodków krajowych w zakresie problematyki, będącej przedmiotem zadania na udział we wspólnej realizacji Projektu.
10. Udokumentowane dysponowanie zespołem ekspertów w dziedzinie kardiologii, epidemiologii i zdrowia publicznego specjalizujących się w problematyce prewencji chorób serca i naczyń.
11. Udokumentowany dorobek naukowy i doświadczenie w zakresie epidemiologii oraz prewencji chorób serca i naczyń.
12. Udokumentowany czynny udział w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką prewencji chorób serca i naczyń (WHO, ESC, CDC i innych).
13. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z WHO i Ministerstwem Zdrowia w tworzeniu programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na kontrolę (monitorowanie) i zapobieganie chorobom serca i naczyń.
14. Oświadczenie dyrektora o dysponowaniu możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.

Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć 50.000 PLN
w roku 2008.

Wymagania stawiane oferentom:

1. Dysponowanie zespołem ekspertów w dziedzinie kardiologii, epidemiologii i zdrowia publicznego specjalizujących się w problematyce prewencji chorób serca i naczyń.
2. Udokumentowany dorobek naukowy i doświadczenie w zakresie epidemiologii oraz prewencji chorób serca i naczyń
3. Czynny udział w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką prewencji chorób serca i naczyń (WHO, ESC, CDC i innych)
4. Doświadczenie we współpracy z WHO i Ministerstwem Zdrowia w tworzeniu programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na kontrolę (monitorowanie) i zapobieganie chorobom serca i naczyń.
5. Wieloośrodkowy charakter zadania - uzyskanie pisemnej zgody ze strony przynajmniej trzech wiodących ośrodków krajowych w zakresie problematyki będącej przedmiotem zadania na udział we wspólnej realizacji Projektu.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólnopolski zasięg programu.
2. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia.
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
4. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.
5. Dorobek naukowy ośrodka w dziedzinie epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Dokumenty powinny być złożone w kolejności według punktów (od 1 do 14) w części ogłoszenia pn.: Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Zastrzega się brak możliwości zmiany formatu wzorów załączników.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. w terminie do 22 sierpnia 2008 roku., do godz. 16.15, z adnotacją na kopercie:

„Konkurs ofert POLKARD 2006-2008 -
Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce”,

na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa,
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3033 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.