nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”Ogłoszenie dot. wyboru realizatorów z dnia 4 listopada 2008r.
Pliki do pobrania
Ogłoszenia na wybór realizatorów zadania
w formacie *pdf


Załączniki 1 i 2 → pliki do pobrania
Załącznik nr 1
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Załącznik nr 2
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 sierpnia 2008 rokuNa podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2007 r. Nr 1, poz.1) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”.

Celem
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009” jest:
1. Spełnienie wymogów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy w zakresie bezpieczeństwa i jakości komórek, tkanek i narządów używanych do przeszczepiania oraz osiągnięcie wysokiego stopnia jakości i bezpieczeństwa komórek, tkanek i narządów stosowanych do przeszczepiania u ludzi, a przez to zmniejszenie możliwości wystąpienia istotnych reakcji i zdarzeń niepożądanych podczas stosowania przeszczepów.
2. Opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w zakresie:
1) Przeszczepiania komórek trzustki,

Cele szczegółowe obejmują:
1. Opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w zakresie:
1) Przeszczepiania komórek trzustki,

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu w 2008 roku w zakresie:
Wdrożenie nowych metod leczenia do wyboru dla specjalizujących się ośrodków w zakresie:
1) Przeszczepiania komórek trzustki,

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 i 2.
3. 3. Statut jednostki.
4. Wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia lub właściwego wojewodę.
5. Kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
7. Oświadczenie o dysponowaniu obsługą finansowo-księgową programu
8. Dodatkowo oferta powinna zawierać:


1. Opinię Krajowej Rady Transplantacyjnej o potrzebie wdrożenia nowych metod leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. Ofertę ośrodka transplantacyjnego o przystąpieniu do realizacji programu i wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepiania komórek trzustki.
2. Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie pobierania, testowania, przechowywania i dystrybucji i przeszczepiania komórek trzustki.
3. Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
4. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w tym: Dyrektywy technicznej 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006r. wprowadzającej z życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich;

Dyrektywy 2006/86/WE z dnia 24 października 2006r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich; Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywania i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.1411) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
5. Szacunkowy koszt procedur medycznych
6. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju

Ponieważ realizacja programu dotyczy wdrożenia nowych (eksperymentalnych metod leczenia) o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pod względem merytorycznym, powinna decydować opinia Krajowej Rady Transplantacyjnej i Rady Polgraftu w związku z powyższym do składu Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni eksperci z Krajowej Rady Transplantacyjnej i Rady Polgraftu.

Uwaga!

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za odrzucone.
Niedozwolone jest uzupełnianie lub poprawianie złożonych ofert.
Komisja może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przedłożenie dodatkowych dokumentów poza wymaganiami w ogłoszeniu o konkursie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2008 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.:„POLGRAFT”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2935 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.