nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert → 24 września 2008 r.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Konkurs ofert POLKARD – Neurologia – szkolenie procedury wewnątrznaczyniowe”
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)


Warszawa, 2008-09-11OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2008 - POLKARD”

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2008 dotyczącego zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.


Cel szczegółowy zadania, stanowiący jednocześnie element podlegający finansowaniu przez Ministerstwo Zdrowia, to szkolenie lekarzy (neurologów, radiologów, neurochirurgów, kardiologów) w zakresie samodzielnego wykonywania angiografii naczyń mózgowych i kręgowych, implantacji stentów do tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych, zabiegów trombolizy dotętniczej.

UWAGA:
1. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby, będące jednocześnie pracownikami ośrodka, który przeprowadza szkolenie.
2. Okres realizacji zadania: październik – listopad 2008 r.

Koszty szkolenia, celem uzyskania uprawnień samodzielnego wykonywania diagnostycznych procedur inwazyjnych – angiografii tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych (diagnosty) oraz uprawnień samodzielnego wykonywania implantacji stentów do tętnic szyjnych, zabiegów embolizacji wewnątrzczaszkowych oraz trombolitycznego leczenia dotętniczego (operatora) obejmują koszty:
Podstawowego szkolenia prowadzonego pod kontrolą Kierownika szkolącej Pracowni Badań Naczyniowych,
Szkolenia w czasie wykonywania procedur,
Uczestnictwa w szkoleniach akredytowanych i rekomendowanych przez Sekcję Chorób Naczyniowych PTN oraz uczestnictwa w międzynarodowym kursie poświęconym wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych (koszty kursu pokrywane są przez organizatora szkolenia).

Program Szkolenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie Dyrektora jednostki o posiadaniu Pracowni Naczyniowej.
7. Oświadczenie Dyrektora jednostki o zapoznaniu się z „Programem szkolenia”, zawierające zobowiązanie do jego stosowania w trakcie realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
8. Oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o posiadaniu przez oferenta Pododdziału Udarowego klasy A.
9. Oświadczenie Dyrektora jednostki o kontynuacji udziału w Programie – Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności implantacji stentów do tętnic szyjnych.
11. Pisemna akredytacja przez Koordynatora Programu – Neurologia tj. Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska. Kierownik II Kliniki Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
12. Oświadczenie Dyrektora zawierające informację o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym (tromboliza dożylna – w ramach Programu POLKARD 2003-2005 i 2006-2007 i/lub tromboliza dotętnicza), z uwzględnieniem danych na temat liczby wykonanych procedur w zakresie:
- Liczby wykonanych procedur trombolizy dożylnej u pacjentów z ostrym udarem mózgu,
- Liczby wykonanych procedur trombolizy dotętniczej.
13. Oświadczenie Dyrektora zawierające informację o posiadaniu doświadczenia w implantacji stentów do tętnic szyjnych, z uwzględnieniem danych w zakresie:
- Liczby wykonanych procedur implantacji stentów do tętnic szyjnych.
14. Oświadczenie oferenta, że w ramach realizacji zadania, związanego z przeprowadzeniem Szkolenia w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego, nie będą uczestniczyły osoby, będące jednocześnie pracownikami ośrodka przeprowadzającego szkolenie.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w prowadzeniu leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym (tromboliza dożylna – w ramach Programu POLKARD 2003-2005 i 2006-2007 i/lub tromboliza dotętnicza).
2. Doświadczenie w implantacji stentów do tętnic szyjnych.
3. Akredytacja przez Koordynatora Programu Neurologia.

Kryteria oceny ofert:
Aktywność zawodowa oferenta wyrażająca się w:
a) Liczbie wykonanych procedur trombolizy dożylnej u pacjentów z ostrym udarem mózgu
b) Liczbie wykonanych procedur trombolizy dotętniczej
c) Liczbie wykonanych procedur implantacji stentów do tętnic szyjnych


Uwaga!

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Dokumenty powinny być złożone w kolejności według punktów (od 1 do 12) w części ogłoszenia pn.: Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Zastrzega się brak możliwości zmiany formatu wzorów załączników.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2008 r., do godz. 16.15., z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert POLKARD – Neurologia – szkolenie procedury wewnątrznaczyniowe”.
Na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3565 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.