nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 –2009”, organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS09.01.2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 –2009”, organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 6 października 2008 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Krajowe Centrum ds. AIDS ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 – 2009”

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora (ośrodka referencyjnego) realizującego program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w zakresie prowadzenia terapii antyretrowirusowej dla pacjentów uzależnionych od narkotyków w województwie dolnośląskim.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu:


1/ Leków antyretrowirusowych ARV,
2/ Testów do oznaczania poziomu HIV RNA,
3/ Testów do oznaczania profilu immunologicznego CD4/CD8,
4/ Testów do oznaczania oporności na leki ARV,

I. Cele programu:
1. Cele główne
Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.
Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w populacji Polaków.
Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV/AIDS.
2. Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do leków antyretrowirusowych pacjentów zakażonych HIV w Polsce.
Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka od matki).
Diagnostyka zakażeń wertykalnych dzieci urodzonych z matek HIV+ - badania przesiewowe wykrywające zakażenie HIV u kobiet ciężarnych.
Indywidualny kalendarz szczepień dla dzieci urodzonych przez matki HIV+.
Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie poekspozycyjne na zakażenie HIV (zawodowe i pozazawodowe wypadkowe).
Diagnostyka specjalistyczna – obserwacyjna pacjentów zakażonych HIV objętych leczeniem ARV (CD4/CD8 i wiremia HIV RNA).

II. Oferta powinna zawierać:
1. Dane o Oferencie (pełna nazwa, adres do korespondencji, numery telefonów i faksów). Zgłoszenie ofertowe – Załącznik nr 1
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
3. Statut jednostki.
4. Wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia (dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, jednostek badawczo – rozwojowych).
5. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC.
6. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
7. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych dla Oferentów oraz szczegółową informację, pozwalającą na ocenę Oferenta wg parametrów określonych w punkcie VI. „Kryteria wyboru realizatorów (oceny ofert)”.

III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis;
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
4. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.

IV. Wymagania stawiane Oferentom:
Warunki, które powinien spełniać ośrodek zajmujący się leczeniem osób zakażonych HIV i chorych na AIDS:
a) Oddział pobytu dziennego (ambulatorium) - przychodnia wzbogacona o dział zabiegowy (możliwość pobierania krwi, pozajelitowego podawania leków, opracowania materiału biologicznego, wykonywania drobnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych),
b) Dział diagnostyki laboratoryjnej z możliwością badań serologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, parazytologicznych i histopatologicznych,
c) Dział diagnostyki endoskopowej - gastroduodenoskopia, bronchofiberoskopia, sigmoidoskopia z możliwością histopatologicznego i mikrobiologicznego opracowania materiału,
d) Dział diagnostyki radiologicznej.

Placówka ta powinna świadczyć usługi diagnostyczne i terapeutyczne na wysokim poziomie merytorycznym (personel lekarski o wieloletnim doświadczeniu w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, żyjącymi z HIV ), tzn.:
Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
Mieć możliwość współpracy z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami zajmującymi się leczeniem narkomanii.

V. Kryteria wyboru realizatorów (oceny ofert):
1. Spełnienie wymagań dla realizatorów określonych w programie (oraz w pkt. IV ogłoszenia).
2. Dysponowanie pełnym panelem diagnostycznym do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA i profilu immunologicznego CD4/CD8 na terenie jednostki lub wskazaniem laboratoriów zewnętrznych wykonujących powyższe badania.
3. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia antyretrowirusowego, zatrudnione przez Oferenta. Doświadczona kadra lekarska (minimum dwuletni staż pracy w pracy z pacjentami HIV/AIDS) w zakresie prowadzenia leczenia antyretrowirusowego.
4. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne HIV/AIDS regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.

Kryteria oceny ofert:

Udokumentowana możliwość zrealizowania zadań.

Uwaga!!!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności,
3. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
4. Możliwość uzupełnienia lub poprawienia złożonych ofert dopuszcza się tylko i wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w okresie siedmiu dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, określonej w ogłoszeniu.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2008 roku do godziny 11.00 na adres: Krajowego Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa z adnotacją na kopercie Konkurs: Program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 - 2009”

Dodatkowych informacji udziela Pani dr Beata Zawada, tel. 0 22 331 77 90
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3636 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.