nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”09-04-2009 → Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów zadań wdrożeniowych PO4.2 i PO4.6 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.2
„Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie w badaniach wieloośrodkowych optymalnej metody leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie pozaustrojowego mechanicznego wspomagania serca przez okres do 3 miesięcy. Zadanie jest kontynuacją prac badawczo – wdrożeniowych zrealizowanych w zadaniu 4.1 „Programu Polskie Sztuczne Serce”

Zakres zadania obejmuje:
1. Przygotowanie metody opracowanej w zadaniu 4.1 Programu Polskie Sztuczne Serce do wdrożenia w co najmniej 4 ośrodkach kardiochirurgicznych kraju;
2. Uruchomienie wieloośrodkowego programu aplikacji i optymalizacji stosowania pozaustrojowego wspomagania serca na okres do 3 miesięcy w leczeniu krytycznej niewydolności serca;
3. Wykonanie zaplanowanych aplikacji mechanicznego wspomagania serca wraz z wieloośrodkowymi badaniami skuteczności stosowania metody, w szczególności monitorowania rezultatów wspomagania i powikłań;
4. Ocena ryzyka wykrzepiania krwi wewnątrz protezy;
5. Ocena występowania głównych czynników ryzyka w leczeniu tą metodą, w szczególności ryzyka zatorowości, krwawienia i zakażenia.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Zoptymalizowana metoda leczenia krytycznej niewydolności serca wdrożona i zweryfikowana w co najmniej 4 ośrodkach klinicznych kraju;
2. Wykonanie zaplanowanej liczby aplikacji pozaustrojowego mechanicznego wspomagania serca;
3. Protokół postępowania w leczeniu krytycznej niewydolności serca z zastosowaniem pozaustrojowego wspomagania serca przez okres do 3 miesięcy, przygotowany do wykorzystania dla wdrożenia metody w kolejnych ośrodkach kardiochirurgicznych kraju;
4. Raport z analizą ryzyka stosowania zmodernizowanych pozaustrojowych komór wspomagania serca.

Okres realizacji zadania: 2008 – 2009

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach budżetowych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu

Uwaga:
Oferty muszą uwzględniać wymagania przedstawione w uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Dysponowanie wymaganym dla realizacji zadania sprzętem technicznym (System POLCAS) do prowadzenia pozaustrojowego wspomagania serca.

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty i innowacyjność proponowanych metod badawczych;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, 00-529 Warszawa ul. Hoża 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2008 r. godz. 11.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe PO4 Nr...”
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.

Załączniki do ogłoszenia
1) Karta Informacyjna zadania wdrożeniowego → w formacie *pdf
2) załączniki od 1 do 5 → w formacie *doc
załączniki od 1 do 5→ w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5953 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.