nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”09-04-2009 → Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów zadań wdrożeniowych PO4.2 i PO4.6 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
OGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.6 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:


Zadanie 4.6
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie metody stosowania oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego długoterminowego wspomagania serca wszczepialną pompą wirową.

Zakres zadania obejmuje:
1. Opracowanie metody stosowania wszczepialnej pompy wirowej we współpracy z doświadczonym klinicznym partnerem zagranicznym i przygotowanie aplikacji klinicznej;
2. Wyposażenie realizatora zadania w partie urządzeń do badań klinicznych;
3. Wykonanie eksperymentalnych aplikacji klinicznych pod nadzorem klinicznego partnera zagranicznego;
4. Ocena i weryfikacja rezultatów wykonanych aplikacji klinicznych;
5. Opracowanie metody stosowania wszczepialnej pompy wirowej w leczeniu przewlekłej niewydolności serca dla wykorzystania jej do wdrożenia w innych ośrodkach kardiochirurgicznych kraju.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów;
1. Wykonanie zaplanowanej liczby aplikacji mechanicznego wspomagania serca wszczepialną pompą wirową;
2. Skuteczne wdrożenie metody leczenia przewlekłej niewydolności serca z zastosowaniem przedmiotowej wszczepialnej pompy wirowej w 1 lub 2 ośrodkach kardiochirurgicznych w kraju;
3. Protokół postępowania w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z zastosowaniem przedmiotowej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca przygotowany dla wykorzystania we wdrażaniu tej metody w kolejnych ośrodkach kardiochirurgicznych kraju.

Okres realizacji zadania: 2008-2009

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach budżetowych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów krajowych oferenta w zadaniu
10. List intencyjny o współpracy z klinicznym partnerem zagranicznym w zakresie transferu wiedzy dla wdrożenia metody wszczepialnych pomp wirowych wspomagania serca
11. Deklaracja producenta dostępności urządzeń wspomagania serca dla potrzeb realizacji zadania

Uwaga:
Oferty muszą uwzględniać wymagania przedstawione w uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Uzgodniona możliwość współpracy z klinicznym partnerem zagranicznym doświadczonym w stosowaniu protezy proponowanej dla wdrożenia w projekcie oraz z producentem protezy w zakresie dostępności urządzenia dla realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty i innowacyjność oferowanej technologii wspomagania serca.
2. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania.
3. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
4. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania.
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.


Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2008 r. godz. 11.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe PO4 Nr 4.6”
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.

Załączniki
1) Karta Informacyjna zadania wdrożeniowego → w formacie *pdf
2) załączniki od 1 do 5 → w formacie *doc
załączniki od 1 do 5→ w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6021 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.