nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuz dnia 15 stycznia 2009r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)
Warszawa, 2008.12.18.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.

I. Przedmiotem konkursu jest druk dwóch monografii:
„Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”,
„Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.
Dane techniczne druku ww. monografii:
1) arkusze wydawnicze:
a) „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” - około 15 ark. wyd.
b) „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)” - około 10 ark. wyd.
2) format: B5
3) oprawa:
a) miękka,
b) szyta nićmi, klejona na gorąco.
4) okładka:
a) foliowana,
b) kolor: 4+0
5) środki (strony wewnątrz książki):
a) papier offsetowy 70–80 g/m2,
b) kolor: 1+1,
c) przekładki kolorowe z nadrukiem tytułów poszczególnych rozdziałów (1 kolor) (tylko w monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”) – papier barwiony w masie 160-180 g/m2.
6) nakład:
a) "Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” - 3 000 egz.
b) „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)” - 3 000 egz.
7) płyta CD zawierająca jadłospisy (w formacie PDF) (tylko w monografii: „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”) – 3 000 szt.
8) egzemplarz sygnalny do zatwierdzenia przygotowany zgodnie z ww. wymogami.
W monografii „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)” rozdziały z jadłospisami wydrukowane mają być na papierze w innym kolorze niż cała publikacja.
Druk okładki ma być zgodny z proofem cyfrowym lub cromalinem (próba kolorów) dostarczonym przez Zamawiającego razem z projektem lub z kolorami wskazanymi przez Zamawiającego w palecie standardowych próbników pantone.
Wykonawca wraz z dostarczonym zamówieniem zwróci proof cyfrowy lub cromalin.
II. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” to:
- Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- Zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- Zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odży¬wienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszania częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeń¬stwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.
III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
3. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
d) informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
7. Oświadczenie Dyrektora o spełnianiu warunków określonych w pkt IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”.
IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
V. Kryteria oceny ofert: - cena
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu.
VII. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2009 roku z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
VIII. Uwaga!
- Oferty niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu, w tym niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną odrzucone w postępowaniu konkursowym.
- Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 27 stycznia 2009r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3889 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.