nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014"10-04-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
18-03-2009 Ogłoszenie → lista ofert.Plik do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014"
w formacie *pdfWarszawa, 2009-03-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014".

1) Celem ogólnym programu jest obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu, poprzez ich wczesne wykrywanie.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014" w zakresie następujących zadań:
zakup materiałów diagnostycznych do badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy), fenyloketonurii i mukowiscydozy.
wykonywanie badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) fenyloketonurii i mukowiscydozy.
koordynacja i nadzór merytoryczny nad badaniami przesiewowymi w Polsce, kontrola jakości badań przesiewowych.
2) Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie
3) Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań projektowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na wydatki bieżące.
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
4) Kryteria oceny ofert:
1. Posiadane laboratorium badań przesiewowych w kierunku diagnostyki fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy,
2. Dysponowanie bazą i kadrą, umożliwiającymi realizację ogólnopolskiego programu.
3. Uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań.
4. Udokumentowana możliwość zrealizowania badań przesiewowych w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy.
5. Doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, w tym w dokonywaniu zakupu materiałów diagnostycznych oraz kontroli jakości badań.
Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
2) Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014” – Dane merytoryczne oferty.
Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3035 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.