nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

29-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 20 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2009 rok.
» Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej.

Celem programu jest:
Obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób nowotworowych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na procedury radioterapeutyczne) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
» Funkcjonowaniu aparatury do radioterapii w trybie 2-zmianowym.
» Spełnieniu wymagań stawianych Oferentom, określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2009 roku (kopia kontraktu).
7. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym szczegółową informację o stopniu zużycia posiadanej aparatury - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
8. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o:
» Celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego,
» Roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie radioterapii w województwie,
» Liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców).

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.
Realizatorem zadania może być jednostka:

1. Dysponująca infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub planem jej utworzenia zaakceptowanym przez organ założycielski i zgodny z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (DZ.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii.
3. Spełnienie wymagań merytorycznych określonych w dokumencie programu dla ośrodka radioterapii
» Nowego (musi posiadać pełną infrastrukturę techniczną do zainstalowania sprzętu)
» Aktualnie funkcjonującego

Wymagania merytoryczne dla realizatorów zadania:
Ośrodek radioterapii nowy (uruchamiany) winien posiadać:

a) infrastrukturę budowlaną zapewniającą możliwość lokalizacji urządzeń wymaganych jako podstawowe wyposażenie Zakładu Radioterapii o I° referencyjności, a więc:
- 5 pomieszczeń pełnoochronnych (bunkry) dla: 2 przyspieszaczy liniowych, symulatora, tomografu komputerowego i ew. (nie obligatoryjnie) aparatu do brachyterapii HDR/PDR,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni planowania radioterapii,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni fizyki medycznej,
- 1-2 pomieszczeń dla modelarni,
- pomieszczenie dla rejestracji i archiwizacji danych,
- pomieszczenia wymagane dla funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (szatnie, toalety, poczekalnie, pokoje socjalne, pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokój ciężko chorego itp.),
b) dostęp do:
- diagnostyki obrazowej (TK, NMR, USG itp.),
- diagnostyki histopatologicznej,
- diagnostyki laboratoryjnej,
c) kadrę:
- co najmniej 4 lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej (kierownik + 3 lekarzy specjalistów),
- co najmniej 2 fizyków medycznych (w tym jeden z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej),
- co najmniej 5 techników radioterapii w systemie jednozmianowym,
- podwojona liczba w systemie dwuzmianowym,
- co najmniej 1 pielęgniarka,
- co najmniej 1 sekretarka medyczna,
d) zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

Ośrodek radioterapii aktualnie funkcjonujący - wymagania minimalne jak dla ośrodka nowo powstającego oraz jako warunek niezbędny:
» wolne pomieszczenia dla lokalizacji aparatury, o której zakup ośrodek występuje w konkursie.

Stosowanie procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych
i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Posiadanie opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii
onkologicznej o:
a) celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury
b) roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w województwie,
c) liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców),

Posiadanie kontraktu na wykonywanie w roku 2008 świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej (NFZ i/lub MZ) - dotyczy ośrodków funkcjonujących.
Przygotowanie infrastruktury technicznej do zainstalowania aparatury (media techniczne).
Funkcjonowanie aparatury do radioterapii w systemie 2-zmianowym.


Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez Oferenta.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
3. Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
4. Możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwia ta aparatura.
6. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
7. Liczba chorych poddanych radioterapii w roku 2007 i 2008.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej,

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs –„Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3280 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.