nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Załącznik nr 1Załącznik nr 1


Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii.


Cele programu
1. Obniżenie poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez. Poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii.
2. Osiągnięcie wskaźników WHO i Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w aparaturę radioterapeutyczną.

Opis programb
Kontynuowanie inwestycji w zakresie aparatury do radioterapii:
1. zwiększenie liczby przyspieszaczy liniowych do ok. 15,
2. zwiększenie liczby stacji do planowania leczenia o ok. 1O,
3. uzupełnienie aparatury do brachyterapii HDR o ok. 10 urządzeń,
4. uzupełnienie wyposażenia aparaturowego fizyki medycznej (kalibracja, dozymetria).

Wymagania stawiane Oferentom:
1. Dysponowanie infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub plan jej utworzenia zaakceptowany przez organ założycielski i zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa „Prawo Atomowe” z aktami wykonawczymi).
2. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii.
3. Spełnienie ymagań merytorycznych określonych w dokumencie programu dla ośrodka radioterapii – nowego lub aktualnie funkcjonującego, tj.
Udział własny oferenta w zakupie sprzętu 15% wartości.

Wymagania merytoryczne dla realizatorów zadania:
Ośrodek radioterapii nowy (uruchamiany) winien posiadać:

a) infrastrukturę budowlaną zapewniającą możliwość lokalizacji urządzeń wymaganych jako podstawowe wyposażenie Zakładu Radioterapii o I° referencyjności, a więc:
- 5 pomieszczeń pełnoochronnych (bunkry) dla: 2 przyspieszaczy liniowych, symulatora, tomografu komputerowego i ew. (nie obligatoryjnie) aparatu do brachyterapii HDR/PDR,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni planowania radioterapii,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni fizyki medycznej,
- 1-2 pomieszczeń dla modelarni,
- pomieszczenie dla rejestracji i archiwizacji danych,
- pomieszczenia wymagane dla funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (szatnie, toalety, poczekalnie, pokoje socjalne, pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokój ciężko chorego itp.),
b) dostęp do:
- diagnostyki obrazowej (TK, NMR, USG itp.),
- diagnostyki histopatologicznej,
- diagnostyki laboratoryjnej,
c) kadrę:
- co najmniej 4 lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej (kierownik + 3 lekarzy specjalistów),
- co najmniej 2 fizyków medycznych (w tym jeden z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej),
- co najmniej 5 techników radioterapiiw systemie jednozmianowym, ­ podwojona liczba w systemie dwuzmianowym,
- co najmniej 1 pielęgniarka,
- co najmniej 1 sekretarka medyczna,
d) zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

Ośrodek radioterapii aktualnie funkcjonujący - wymagania minimalne jak dla ośrodka nowo powstającego oraz jako warunek niezbędny:
» wolne pomieszczenia dla lokalizacji aparatury, o której zakup ośrodek występuje w konkursie.

Stosowanie procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Posiadanie opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii
onkologicznej o:
a) celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury
b) roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w województwie,
c) liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców),

Posiadanie kontraktu na wykonywanie w roku 2008 świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej (NFZ i/lub MZ) - dotyczy ośrodków funkcjonujących.
Przygotowanie infrastruktury technicznej do zainstalowania aparatury (media techniczne).
Funkcjonowanie aparatury do radioterapii w systemie 2-zmianowym.

Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez Oferenta.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
3. Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
4. Możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwia ta aparatura.
6. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
7. Liczba chorych poddanych radioterapii w roku 2007 i 2008.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1947 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.