nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych03-06-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Prewencja pierwotna nowotworów w roku 2009”.

12-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Prewencja pierwotna nowotworów w roku 2009”.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania: Prewencja pierwotna nowotworów
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)
Warszawa, 26 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów w 2009 roku.

Celem programu jest:
Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii medialnych, edukacyjnych i interwencyjnych.

Podstawowe elementy programu:
1. Działalność wydawnicza,

2. Współpraca z mediami – kampanie medialne,

3. Organizacja populacyjnych kampanii zdrowotnych, w tym działań edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu przybliżenie idei i wdrożenie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, z włączeniem do realizacji Programu organizacji pozarządowych, samorządowych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Prewencja pierwotna nowotworów w 2009 roku.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Prewencja pierwotna nowotworów oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.

2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf

4. Harmonogram realizacji zadania.

5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na wykonywanie przedmiotowego zadania
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.

6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego o spełnieniu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Jednostka naukowo - badawcza posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

2. Przedmiotem działalności jednostki jest całokształt zagadnień związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.

3. Podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej na potrzeby systemu ochrony zdrowia oraz nauki.

4. Udokumentowane, wieloletnie doświadczenie w realizacji programów rządowych, projektów w ramach grantów Unii Europejskiej, badań z zakresu epidemiologii pisowej i analitycznej oraz prognozowanie częstości występowania nowotworów złośliwych w Polsce, realizacji badań analitycznych nad zachorowaniami na nowotwory złośliwe, badań naukowych dotyczących czynników ryzyka nowotworów złośliwych.

5. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi w zakresie prewencji nowotworów złośliwych badań naukowe prowadzonych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań określonych w programie.

2. Stan zaawansowania realizacji zadań.

3. Przedstawienie harmonogramu realizacji zadań wraz ze wskazaniem sposobu realizacji.

4. Koszt realizacji poszczególnych zadań.

5. Dysponowanie ogólnopolską siecią współorganizatorów programu.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2009 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – Prewencja pierwotna nowotworów.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym Oferent może uzupełnić braki formalne, o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2831 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.