nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” → Koordynacja zadania

06-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie koordynacja zadania.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 26 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora Koordynatora zadania w 2009 roku.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty bieżącej koordynacji programu, w tym:
» Opracowanie danych klinicznych i histopatologicznych w ośrodkach,

» Szkolenie w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca,

» Konferencje uzgodnieniowe dla weryfikacji stosowanych metod diagnostycznych i leczniczych,

» Funkcjonowanie biura ogólnokrajowej bazy raka płuca,

» Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych nt. diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych klatki piersiowej,

» Opracowanie programu wczesnego wykrywania raka płuca oraz wykonanie badań w grupie pilotażowej.

Celem zadania jest:
1. Poprawa jakości leczenia raka płuca.

2. Poprawa dostępności do leczenia raka płuca.

3. Poprawa wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.

2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

3. Ofertę realizacji zadania wraz z kalkulacją kosztów zaplanowanych.

4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009, określony w załączniku nr 3.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf

5 Harmonogram realizacji zadania.

6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładu opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadania,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).

7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.

8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
» specjalizująca się w leczeniu nowotworów płuc;
» posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział torakochirurgii, w których leczonych jest co najmniej 50% nowotworów płuc;
» posiadająca doświadczenie w prowadzeniu rejestru nowotworowych schorzeń klatki piersiowej;
» posiada zaplecze organizacyjne do prowadzenia ogólnokrajowego rejestru;
» dysponująca zapleczem merytorycznym (kadrą specjalistów) umożliwiającym prowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych przez Oferenta.

2. Liczba chorych na raka płuca leczonych w ośrodku w skali roku.

3. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.

4. Doświadczenie w prowadzeniu działań dydaktycznych.

5. Doświadczenie w prowadzeniu rejestru raka płuca.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs –„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. <

3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.

5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2730 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.