nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009.

Celem programu jest:
Poprawa wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego,
Zwiększenie wiarygodności badań patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej diagnozy poszczególnych typów nowotworów litych,
Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia,
Zredukowanie kosztów leczenia.

Elementami programu finansowanymi przez Ministerstwo Zdrowia będą:
Ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
Wykonują badania preparatów bioptycznych przesłanych przez jednostki wykonujące badania w celu przeprowadzenia weryfikacji pierwotnych rozpoznań patomorfologicznych.

Ośrodek prowadzący Centralną Bazę Danych
1. Prowadzi bazę danych o wszystkich zdiagnozowanych pacjentach z nowotworami litymi, rejestrując na bieżąco informacje na temat wszelkich rozbieżności pomiędzy wynikami patomorfologicznymi pierwotnymi i uzyskanymi w ośrodku weryfikującym.
2. Rejestruje dane dotyczące niekorzystnych zdarzeń, objawów toksycznych i uzyskiwanych efektów leczniczych w ocenianych nowotworach litych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
załącznik nr 3 a - w formacie *rtf
załącznik nr 3 a - w formacie *pdf
wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych
załącznik nr 3 b - w formacie *rtf
załącznik nr 3 b - w formacie *pdf
do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
Rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
Statut jednostki,
Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników – ośrodek powinien być uznanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej jako referencyjny w diagnostyce odpowiedniego typu nowotworu .
zgłaszających się jako ośrodki prowadzące centralną bazę danych – wskazane jest aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego leczenia określonego typu nowotworu u dzieci w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2962 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.