nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 200915.05.2009 Unieważnienie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2009.04.15OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009.

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” jest:
- ocena tendencji próchnicy w Polsce,
- analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
- analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka próchnicy wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
- ocena ortodontycznych potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2009:
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym (w wieku 3 i 5 lat) bez klinicznych oznak próchnicy zębów- dzieci wolnych od tej choroby;
- określenie nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 3 i 5 lat;
- określenie stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym;
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętego regularną opieką profilaktyczną w placówce wychowawczej;
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętych profilaktycznym zabiegiem uszczelniania bruzd międzyguzkowych i liczby zębów uszczelnionych;
- określenie częstości występowania i nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 lat;
- określenie wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u tych dzieci;
- określenie wielkości potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat (odsetek dzieci wymagających wykonania wypełnień lub ekstrakcji zęba, średnia zębów wymagających wypełnienia lub ekstrakcji u badanego dziecka, określenie rozległości wymaganych zabiegów np. wypełnień jedno lub wielopowierzchniowych, leczenie endodontyczne);
- określenie odsetka dzieci szkolnych objętych postępowaniem profilaktycznym (grupowe nadzorowane szczotkowanie zębów, lakierowanie zębów, uszczelnienie bruzd międzyguzkowych);
- określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat z zębami usuniętymi z powodu próchnicy;
- określenie aktualnej tendencji próchnicy w badanej grupie dzieci;
- określenie częstości występowania zapaleń dziąseł u ww. dzieci i potrzeb leczenia tej choroby u młodzieży kończącej szkołę podstawową;
- określenie liczby zachowanych zębów naturalnych u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie nasilenia próchnicy i stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego tej choroby w dwóch grupach wiekowych osób dorosłych;
- określenie stanu i potrzeb leczenia przyzębia u osób dorosłych w różnym wieku;
- określenie odsetków osób dorosłych z zachowaną funkcja żucia;
- określenie stanu i wielkości potrzeb leczenia protetycznego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie rozkładu próchnicy i chorób przyzębia w populacji osób dorosłych w Polsce;
- określenie odsetków populacji osób dorosłych leczonych protetycznie przy pomocy protez stałych i częściowych ruchomych;
- określenie częstości występowania schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u osób dorosłych i dzieci;
- określenie wielkości różnic w nasileniu próchnicy i występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju.

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2009 badań socjomedycznych:
- określenie postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie stanu świadomości zdrowotnej i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej wśród matek małych dzieci oraz potrzeb w zakresie edukacji prozdrowotnej wspomnianej grupy matek oraz nauczycieli szkół podstawowych w przedmiotowym zakresie;
- określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym;
- ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz ich opracowania w formie raportu końcowego.

Wymagania stawiane oferentom.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:

1. pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
5. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
7. statut jednostki,
8. informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
9. kopia polisy OC,
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących.
3. Informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
1. prowadzenie działalności naukowo – badawczej,
2. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
3. dysponowanie odpowiednią kadrą ( co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej),
4. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
2) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – Dane merytoryczne oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2460 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.