nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych03-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych” w roku 2009
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce w roku 2009
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 17 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce w roku 2009.

Celem programu jest:
» Szersze wprowadzenie technik biologii molekularnej,
» Utworzenie dwóch dodatkowych ośrodków koordynujących,
» Wprowadzenie stałego i uaktualnionego ogólnopolskiego rejestru schorzeń układu chłonnego,
» Kontrola wprowadzonej w latach 2007 i 2008 standaryzacji badań patomorfologicznych,
» Doposażenie ośrodków referencyjnych w aparaturę do diagnostyki histologicznej i diagnostyki immunohistochemicznej,
» Doposażenie ośrodków koordynujących w aparaturę do stosowania technik biologii molekularnej i cytometrii.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce w roku 2009, tj. ośrodka koordynującego i ośrodków referencyjnych (regionalnych).

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
» wg załącznika nr 3a dla ośrodków zgłaszających się jako ośrodki regionalne,
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
» wg załącznika nr 3b dla ośrodków zgłaszających się jako ośrodek koordynujący, do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie patomorfologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania oraz celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego.
7. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

Wymagania stawiane oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.
Wymagania dla Ośrodka Koordynującego:

» Rozpoznawanie co najmniej 300 chłoniaków rocznie,
» Zatrudnienie co najmniej 2 lekarzy patologów specjalistów II wykonujących tygodniowo co najmniej 5 badań poświęconych diagnostyce chłoniaków, szpiku kostnego i białaczek, w okresie ostatnich 5 lat,
» Dysponowanie automatyczną techniką histologiczną, histochemiczną, cytometrią przepływową oraz możliwością wykonywania badań cytogenetycznych (analiza prążkowa i molekularna – FISH) i badań z zastosowaniem PCR,
» Stała współpraca z klinicystami – ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych.

Wymagania dla ośrodków regionalnych:
» Prowadzenie diagnostyki patomorfologicznej co najmniej 50 chłoniaków rocznie w Polsce,
» Zatrudnianie co najmniej 2 lekarzy patologów zajmujących się diagnostyką chłoniaków i białaczek,
» Dysponowanie techniką histologiczną i najczęstszych odczynów histochemicznych w diagnostyce chłoniaków.

Kryteria oceny ofert:
» Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki chłoniaków, zatrudnionych przez Oferenta,
» Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu,
» Liczba chorych na chłoniaki leczonych w ośrodku w skali roku,
» Gotowość partycypacji Oferenta w kosztach zakupu aparatury lub zaangażowanie środków finansowych organu założycielskiego w doposażenie ośrodka, potwierdzona oświadczeniem Oferenta o partycypacji w kosztach zakupu z określeniem wysokości partycypacji (wyrażonej w PLN),
» Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami,
» Doświadczenie w zakresie wykorzystania technik immunohistochemicznych, cytogenetycznych i molekularnych w diagnostyce chłoniaków.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2009 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2740 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.