nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”
w formacie *pdf- (202 KB)
w formacie *rtf- (216 KB)Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.
„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2009.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty:
- zakupu urządzenia PET dla potrzeb ośrodka PET utworzonego w północnym regionie Polski.

Celem zadania jest:
Zwiększenie dostępności do badań PET w północnym regionie Polski.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (co najmniej 15% udział własny).
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku ZOZ),
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
7. Opinię krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny nuklearnej o przygotowaniu jednostki do utworzenia ośrodka PET w jej strukturach.
8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3, 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.


Realizatorem zadania mogą być Ośrodki:
1. umieszczone w centrach akademickich i instytutach tak, aby mogły być realizowane zarówno badania kliniczne, jak i naukowe, zlokalizowane w północnych regionach Polski,

oraz spełniające następujące warunki:
2. łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),
3. przygotowanie kadry do obsługi Skanera PET CT i realizacji świadczeń diagnostycznych w przedmiotowym zakresie,
4. posiadające infrastrukturę techniczną (pomieszczenia) do zainstalowania sprzętu,
5. wskazanie źródła zaopatrzenia w niezbędny do realizacji diagnostyki z wykorzystaniem skanera PET – CT radiofarmaceutyk.
Spełnienie powyższych wymagań potwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
- Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
- Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET” – Dane merytoryczne oferty.
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Kryteria oceny ofert:
I. Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, potwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej w tym m.in.:
1. Posiadanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do prowadzenia badań PET
2. Posiadanie przygotowanej infrastruktury do zainstalowania urządzenia PET.
3. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
II. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie 20 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs –„Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”.
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2513 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.