nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 21 kwietnia 2009r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego program zwalczania chorób nowotworowych zadania pn.: Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zadania pn.: Program rozwoju opieki paliatywnej, w zakresie realizacji szkoleń na temat zapobiegania, rozpoznawania i redukowania zjawiska dystresu wśród chorych otoczonych opieką paliatywną.

Cel zadania:
Edukacja w zakresie zredukowania wpływu zjawiska „dystresu” na jakość życia chorych.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:
Opracowanie programu, organizacja i przeprowadzenie szkoleń kierowanych do personelu pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i redukcji zjawiska dystresu u chorych.

Kompletna oferta konkursowa powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Przygotowany program i harmonogram realizacji szkoleń, zawierający:
a. zakres tematyczny kształcenia,
b. optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatny do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia,
c. wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
d. wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
e. wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg następujących wskazań:
» koszt bazy dydaktycznej (sala wykładowa, sale seminaryjne),
» koszty wynagrodzeń dla wykładowców, w tym wskazanie wysokości wynagrodzenia dla wykładowcy (nie wyższe niż 300 zł),
» koszt zapewnienia odpowiedniej obsługi administracyjnej,
» liczba godzin szkolenia,
» liczba uczestników planowanych do przeszkolenia,
» koszt przeszkolenia 1 uczestnika,
» koszt, liczba i rodzaj planowanych do przygotowania materiałów edukacyjnych.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
a. wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
b. doświadczeniu w realizacji działań, będących przedmiotem zadania,
c. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku ZOZ),
d. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
e. statut jednostki,
f. informację o przychodach z innych źródeł na realizacje przedmiotowego zadania.
6. Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być jednostki:
I. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
1) uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
3) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
II. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
III. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
IV. zatrudniające specjalistów w dziedzinie: medycyny paliatywnej onkologii klinicznej, radioterapii, onkologicznej, lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii,
V. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych,
VI. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
VII. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
VIII. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z medycyny paliatywnej,
IX. zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych,
X. posiadające opracowany Program szkolenia dla pielęgniarek ośrodków onkologicznych w zapobieganiu, rozpoznawaniu i redukowaniu dystresu u chorych.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” – Dane merytoryczne oferty.
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Wartość merytoryczna przygotowanego programu szkoleń.
3. Koszt realizacji szkoleń.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 r.
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: „Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,
zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.