nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”.

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Program rozwoju opieki paliatywnej” - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.
w formacie *pdf- (169 KB)
w formacie *rtf- (161 KB)Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz.1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów „Narodowego program zwalczania chorób nowotworowych” zadania pn.: „Program rozwoju opieki paliatywnej” - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora przedmiotowego zadania na rok 2009 w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla potrzeb opieki paliatywnej.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:
Zakup sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego w celu zapewnienia właściwej jakości opieki paliatywnej.
Uwaga! – zakupy sprzętu w ramach zarezerwowanych środków inwestycyjnych na realizację programu dotyczą tylko sprzętu, którego minimalna cena jednostkowa nie może być niższa niż 3 500 zł.
Uwaga! Plan finansowo-rzeczowy powinien uwzględniać co najmniej 15% udział własny Oferenta w zakupie sprzętu.


Cel zadania:
Uruchomienie i rozbudowa lokalnych programów opieki paliatywnej na terenie ośrodków onkologicznych, mając na uwadze zwiększenie dostępności do opieki paliatywnej w systemie ochrony zdrowia poprzez doposażenie jednostek zapewniających opiekę paliatywną, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków onkologicznych oraz ośrodków bezpośrednio i w sposób ciągły współpracujących z ośrodkami onkologicznymi w zakresie opieki paliatywnej oraz ze szpitalami klinicznymi lub Uniwersytetami Medycznymi.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (co najmniej 15% wartości).
2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy sporządzony wg wzoru Załącznika nr 1 zawierający dane o Oferencie, plan rzeczowo-finansowy, informację o prowadzonej działalności w zakresie opieki paliatywnej.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań dla Oferenta określonych w ogłoszeniu.
4. Potwierdzenie NFZ o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie opieki paliatywnej (kopia kontraktu).
5. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku ZOZ).
6. Odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Statut jednostki.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej– Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej– Dane merytoryczne oferty.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.

Wymagania stawiane Oferentom:
1. Ośrodek prowadzi leczenie onkologiczne zintegrowane z leczeniem paliatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem stacjonarnych ośrodków opieki paliatywnej, ośrodków onkologicznych zintegrowanych ze szpitalami klinicznymi lub Uniwersytetami Medycznymi.
2. Ośrodek posiada możliwości udzielenia specjalistycznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w ocenie i leczeniu bólu i innych objawów fizycznych choroby.
3. Ośrodek dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, sprzętem i wykwalifikowanym personelem dla leczenia objawowego u chorych przebywających w szpitalu.
4. Ośrodek posiada własne struktury opieki paliatywnej.
5. Udokumentowana współpraca ośrodka onkologicznego z innymi instytucjami opieki paliatywnej działającymi na tym samym terenie.
6. Jednostka posiada kontrakt NFZ na realizację świadczeń w zakresie opieki paliatywnej.
7. Podmiot posiada pozytywną opinię konsultanta krajowego/wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w zakresie spełnienia wymagań stawianych Oferentowi.

Kryteria oceny ofert:
Ogólny koszt realizacji zadań objętych finansowaniem.
Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
Liczba udzielanych świadczeń opieki paliatywnej w ciągu roku.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 r.
Na adres: Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2629 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.