nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych11-09-2009 Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.

25-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.

04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.
Cel zadania:
Zapewnienie działania sprawnie funkcjonującego systemu zbierania i przetwarzania danych
o chorobach nowotworowych w Polsce.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatorów ogólnopolskiego programu, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat wykrywanych w Polsce nowotworów złośliwych, niezbędnych do dokonywania oceny
i analizy stanu zdrowia ludności oraz oszacowania wskaźników zachorowalności
i umieralności na poszczególne nowotwory złośliwe w Polsce.
W ramach programu przewidziana jest realizacja zadań określonych w Załączniku nr 1.

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie sprzętu (co najmniej 15% udział własny – dotyczy zadania nr 4 określonego w Załączniku nr 1 – Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 3 500 zł.- środki inwestycyjne).
2. Statut jednostki,
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
4. Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
5. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC,
6. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
7. Załącznik nr 3 - Oferta realizacji zadania sporządzona wraz z planem rzeczowo-finansowym.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
8. Informację na temat prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie rejestracji i gromadzenia danych o nowotworach, w tym:
» informację na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» informację o przychodach z innych źródeł na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
9. Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości realizacji przez jednostkę zadania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych, a także o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom.
10. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs –„ Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.” – Dane merytoryczne oferty.
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”

Wymagania stawiane oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
» prowadząca rejestr nowotworów złośliwych i przesyłająca dane do Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych,
» gromadząca dane z obszaru całego województwa (Rejestry Wojewódzkie) lub kraju (Rejestr Krajowy), na temat nowotworów złośliwych na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz ujętych w planie badań statystycznych,
» posiadająca doświadczenie i praktykę w zakresie gromadzenia informacji o wszystkich jednostkach chorobowych umieszczonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (X rewizja) w przedziale kodów C00-D09,
» posiadająca doświadczenie w realizacji i koordynacji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i analizowania danych o stanie zdrowia i poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe,
» dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych epidemiologicznych oraz zapewniającym wysoki poziom ochrony danych osobowych.
» posiadająca pisemne potwierdzenie przez Konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej prowadzenia przez jednostkę rejestru nowotworów złośliwych.

Kryteria wyboru oferenta:
» Spełnienie wymagań określonych w programie.
» Koszt realizacji poszczególnych zadań.
» Plan rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać co najmniej 15% udział własny Oferenta lub / i organu założycielskiego w zakupie sprzętu.
(dotyczy zadania nr 4 określonego w Załączniku nr 1 - Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 3500 zł. - środki inwestycyjne).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga !
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3277 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.