nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net

03-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2009.

Celem zadania jest:
1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują.
2. Poprawa wyposażenia pomieszczeń służących do prowadzenia diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego w oddziałach i poradniach wysokiego stopnia referencyjności (dotyczy tylko tych jednostek, które nie udoskonalały swoich pomieszczeń w ramach środków inwestycyjnych MZ w poprzedzających 5-ciu latach).
3. Unowocześnienie metod leczenia opartych na przeszczepianiu komórek krwiotwórczych.
4. Udoskonalenie systemu prowadzenia prospektywnych programów epidemiologicznych i terapeutycznych w oddziałach i poradniach hematologicznych współpracujących z PALG.
5. Program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» Oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (nie mniej niż 15% wartości).
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Informację o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie: hematologii bądź transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie hematologii w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom
8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.
9. Szczegółowy kosztorys dotyczący badań epidemiologicznych i terapeutycznych oraz program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
10. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych białaczek u dorosłych (lata 2003-2008), dorobek w zakresie działalności edukacyjnej (szkolenia, konferencje) odnoszącej się do diagnostyki i leczenia białaczek (lata 2003-2008), udział w programach terapeutycznych prowadzonych w ramach PALG, posiadanie certyfikatów.
11. Dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.
Realizatorem zadania może być:

1. jednostka posiadająca w strukturze oddziały leczące chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego (hematologiczne, onkologiczne)
2. dla zadania nr 3 („Unowocześnienie metod leczenia opartych na przeszczepianiu komórek krwiotwórczych.”) jednostki przeznaczone do wykonywania procedur transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych .
3. dla zadań 1, 4 i 5 ( 1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują. 4.Udoskonalenie systemu prowadzenia prospektywnych programów epidemiologicznych i terapeutycznych w oddziałach i poradniach hematologicznych współpracujących z PALG. 5. Program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego) poza jednostkami wymienionymi w punkcie 1 i 2, również poradnie najwyższego stopnia referencyjności (wojewódzkie, w uniwersytetach/akademiach medycznych, instytutach hematologii i onkologii, przy szpitalach wojewódzkich).
4. jednostka posiadająca udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
» Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs – „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
» Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana:
Konkurs: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” – Dane merytoryczne oferty.
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Udokumentowanie potrzeby zakupienia urządzenia z wymienieniem konkretnych zastosowań, możliwości wykorzystania i pokrywania kosztów eksploatacji.
2. Wykazanie braku zamawianego wyposażenia poparte oświadczeniem o wszystkich posiadanych podobnych urządzeniach z dokładnym określeniem kiedy i z jakich środków były zakupione, intensywności ich eksploatacji, stopniu zużycia oraz kompatybilności ze współcześnie używanymi urządzeniami częściami zużywalnymi..
3. Finansowanie ze środków w poprzednich 3 latach oraz udokumentowanie wykorzystania urządzeń. Jednostki starające się powinny złożyć oświadczenie w tej sprawie.
4. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie 20 maja 009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3833 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.