nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 21 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i organizacja Programu szkoleń skierowanego do lekarzy rodzinnych oraz lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego

Cel zadania:
Podnoszenie kwalifikacji lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia:
Realizacja szkoleń wg opracowanego programu szkoleń kierowanych do lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferta konkursowa winna zawierać:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Przygotowany program i harmonogram szkoleń, zawierający:
- zakres tematyczny kształcenia,
- optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatna do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia.
- wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
- wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
- wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg następujących wskazań:
- koszt bazy dydaktycznej (sala wykładowa, sale seminaryjne),
- koszty wynagrodzeń dla wykładowców, w tym wskazanie wysokości wynagrodzenia dla wykładowcy (nie wyższe niż 300 zł),
- koszt zapewnienia odpowiedniej obsługi administracyjnej,
- liczba godzin szkolenia,
- liczba uczestników planowanych do przeszkolenia,
- koszt przeszkolenia 1 uczestnika,
- koszt, liczba i rodzaj planowanych do przygotowania materiałów edukacyjnych.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze jednostki w zakresie realizacji zadań objętych finansowaniem w ramach programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem finansowania,
c) informację na temat posiadanych możliwości organizacyjnych oraz dydaktycznych, doświadczonej kadry naukowej w przedmiotowym zakresie.
5. Wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Statut jednostki.
8. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
10. Oświadczenie o prawdziwości danych przekazanych w ofercie.
11. Rekomendacje CMKP w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być podmioty:
I. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
1) uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
3) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
II. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
III. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
IV. zatrudniające specjalistów w dziedzinie: onkologia kliniczna, radioterapia, onkologiczna, ginekologia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, onkologia i hematologia lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.
V. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w razie prowadzenia zajęć praktycznych,
VI. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
VII. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
VIII. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
IX. jednostki zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych,
X. posiadające opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu:
Minimum onkologicznego, w szczególności:
- epidemiologii i profilaktyki nowotworów złośliwych,
- wczesnej diagnostyki i leczenia skojarzonego nowotworów – strategia histologiczna,
- stanów nagłych w onkologii,
- leczenia wspomagającego w onkologii.
Podstaw diagnostyki onkologicznej w szczególności:
- rozpoznawania i leczenia najczęściej występujących nowotworów – obowiązujące minimum lekarza POZ,
- najczęstszych błędów i opóźnień wynikających z zaniechania wykonywania diagnostyki wstępnej – praktyczne przykłady i prezentacje przypadków.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Zakres tematyczny szkoleń.
3. Koszt szkolenia.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
- Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana:
Konkurs –„Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
- Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana: Konkurs – „Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego” – Dane merytoryczne oferty.
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2009 r.
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z adnotacją na kopercie: „Konkurs: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie
Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3183 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.