nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych



I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29;

2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;

3. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a;

4. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2;

5. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;

6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;

7. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;

8. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Garbary 15;

9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72;

10. NZOZ Innowacyjna Onkologia, 70 – 215 Szczecin, ul. 3 Maja 25-27;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7;

Brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Opinia Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań nie została potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu),

» Uwierzytelniona kopia polisy OC.

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogram realizacji zadania,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

4. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Harmonogram realizacji zadania.

5. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

6. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogramu realizacji zadania,

» Informacji o welkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,

» Opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

7. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a;

W załączniku nr 3 – planie rzeczowo finansowym brak pieczęci i podpisu osoby nadzorującej realizację programu.

8. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogramu realizacji zadania,

» Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.
W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

9. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 24/26;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.

10. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60 – 535 Poznań, ul. Polna 33;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

11. Szpital Przemienienia Pańskiego, 61 – 848 Poznań, ul. Długa 1/2;

Brak następujących dokumentów:
» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur




Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2390 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.