nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
5. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
6. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
8. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu SP ZOZ, ul. Smarzewskiego 62, 60-569 Poznań.
9. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 14, 70-981 Szczecin – Zdunowo.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin – brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Informacja, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
4. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Fałata 43-360 Bystra - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
5. SP szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane - brak następujących dokumentów:
» Opinia konsultanta krajowego Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
6. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
7. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
8. Szpital Specjalistyczny, ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty - brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
9. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn - brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
11. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk - brak następujących dokumentów: Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
12. Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
» Opinia Konsultanta – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2557 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.