nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój SPZOZ, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
3. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
6. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
7. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
8. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
9. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. St. Batorego 15, 41-902 Bytom
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

II. Niekompletne oferty złożyło 29 niżej wymienionych Oferentów:
1. SP ZOZ Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra- brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
2. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki.
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
5. Uniwersytet Medyczny, Al. Racławicka 1, 20-059 Lublin - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
6. Szpital Diagnostyczny, ul. Jana Pawła II 10, 02-455 Zamość - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
7. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra- brak następujących dokumentów:
» Informacja, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1. pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi UM, ul. Sporna nr 36/50, 91-738 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, Pabianicka 62, 95-513 Łódź - brak następujących dokumentów – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki.
» Pełnomocnictwo do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
10. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków:
» Statut jednostki – braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
11. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-817 Radom - brak następujących dokumentów:
» Pełnomocnictwo dla Zastępcy Głównego Księgowego
13. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
14. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Brak pieczątki Dyrektora na załączniku nr 4 pn. Informacja o prowadzonej działalności.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole -brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”,
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej.
16. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tranów- brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej
17. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) - świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej
18. Szpital Morski im. PCK, ul. P owstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia:
» Kryterium wymaganym stawianym Oferentom jest „Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości zakupu sprzętu”
» Opinia wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczy Pomorskiego Centrum Onkologii
19. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała -brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania,
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
20. SP ZOZ Wojewódzki szpital Specjalistyczny Nr 4, ul. Aleja Legionów 10, 41-90 2 Bytom -brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
21. Centrum Medyczne „Małgorzata” Małgorzata Nykiel, ul. Bony 1/3, 42-200 Częstochowa- brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
» Harmonogram realizacji zadania wraz z propozycją maksymalnego wykorzystania urządzenia.
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
22. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul Medyków 14, 40-752 Katowice - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
23. Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik” Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
24. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła- brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
25. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
26. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r., 61-545 Poznań - brak następujących dokumentów:
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
27. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin- brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
28. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej AM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
Braki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
29. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin - brak następujących dokumentów:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2865 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.