nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2;
2. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
4. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a;
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24;
6. SP Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17;
7. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7;
8. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław;
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2;
» Brak daty przy potwierdzeniu „za zgodność z oryginałem” opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
3. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;
Następujące dokumenty nie zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» Informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
4. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33;
» Brak harmonogramu realizacji zadania

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci
i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2362 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.