nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”Lista ofert spełniających warunki formalne konkursu
Warszawa, 2009.05.26OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” – część A p.n.: „Kompleksowa diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu”.
Celem ogólnym części A
programu jest wprowadzanie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie następujących zadań:
zastosowanie diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw wad rozwojowych i chorób płodu,
badania USG kwalifikujące do zabiegu (ocena kardiologiczna płodów przed i po zabiegach wewnątrzmacicznych - w przypadku wad serca jak i wad pozasercowych),
prowadzenie bazy danych ( www.orpkp.pl) jako podstawowego narzędzia wyznaczającego dalsze kierunki w zakresie kardiologii prenatalnej w Polsce,
prowadzenie systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących kompleksowej diagnostyki i rodzaju podjętej terapii płodu,
modyfikacja wskazań, zasad i technik zabiegów wewnątrzmacicznych w przypadkach wad rozwojowych i chorób płodu,
organizacja szkoleń z zakresu diagnostyki prenatalnej i współczesnych możliwości leczenia płodu.

2) Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

3) Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta, doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.
Opinia konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii i położnictwa odnośnie możliwości wykonania zadań będących przedmiotem programu.

4) Kryteria oceny ofert:
Zadanie to może wykonywać ośrodek badawczo - rozwojowy lub ośrodek akademicki zajmujący się diagnostyką i terapią płodu, który obejmie specjalistyczną opieką kobiety ciężarne z rozpoznanymi wadami rozwojowymi bądź chorobami płodu:
posiadający doświadczenie w realizacji i monitorowaniu programów polityki zdrowotnej,
gwarantujący obsługę administracyjną programu,
posiadający współpracę z ośrodkami III stopnia referencyjności w opiece perinatalnej
posiadający możliwość kardiologicznego monitorowania wydolności układu krążenia płodu przed i po zabiegach in utero,
zapewniający pełną opiekę medyczną nad kobietami z patologią ciąży, w tym opiekę: kardiologiczną, neurologiczną, nefrologiczną, endokrynologiczną, diabetologiczną, psychologiczną,
gwarantujący pełną opiekę medyczną nad noworodkami, w tym: intensywną terapię neonatologiczną, chirurgię ogólną, kardiochirurgię, neurochirurgię, ortopedię, neurologię, laryngologię, kardiologię, nefrologię, okulistykę,
umożliwiający wykonanie pełnych badań genetycznych: płodów (nieinwazyjnych i inwazyjnych), noworodków oraz rodziców,
posiadający wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.

5) Kryteria wyboru realizatora części A:
Ośrodek kardiologii prenatalnej zajmujący się diagnostyką i terapią płodu, prowadzący także dydaktykę dla położników ultrasonografistów oraz kardiologów dziecięcych.
Średnia liczba badań rocznie 1500, minimum 100 wad serca płodu rocznie.
Doświadczenie w prowadzeniu terapii u płodów: przezłożyskowej podawaniem leków ciężarnej doustnie, przezłożyskowej podawaniem leków ciężarnej dożylnie, podawaniem leków bezpośrednio do płodu, doświadczenie w zabiegach inwazyjnych na płodach.
Możliwość bezpośredniej współpracy z kliniką kardiologii dziecięcej i kliniką kardiochirurgii z możliwością zastosowania transportu in utero (bez konieczności transportu zewnętrznego – karetką lub helikopterem).
Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych.
Bezpośrednia współpraca z ośrodkiem referencyjnym terapii płodu.
Współpraca z ośrodkami kardiologii prenatalnej w Europie i na świecie.
doświadczenie w zastosowaniu fetoskopii i terapii laserowej.
Średnia liczba udokumentowanych zabiegów wewnątrzmacicznych: minimum 300 zabiegów, nie mniej niż 100 zabiegów rocznie.
Możliwość bezpośredniej współpracy z Kliniką Neonatologii i/lub Oddziałem Intensywnej Terapii Noworodkowej i Klinikami Chirurgii Dziecięcej: Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Chirurgii Ogólnej.
Bezpośrednia współpraca z Zakładem Echokardiografii Płodowej - w celu oceny wydolności układu krążenia u płodu przed i po zabiegach wewnątrzmacicznych.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” – część A. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” – część A. Dane merytoryczne oferty.


Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”

i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013 – część A i BZałączniki do dokumentu : ogl1_wmplodu_26052009.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2957 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.