nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”Lista ofert spełniających warunki formalne konkursu
Warszawa, 2009.05.26OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” - część B - p.n.: „Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce, obejmujące prowadzenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”.

Celem ogólnym części B
programu jest monitorowanie częstości występowania i rozmieszczenia wrodzonych wad rozwojowych poprzez kontynuację Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie całego kraju.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora części B w zakresie następujących zadań:
monitorowanie częstości występowania i rozmieszczenia wrodzonych wad rozwojowych poprzez kontynuację Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych na terenie całego kraju.
prowadzenie badań nad zróżnicowaniem terytorialnym wrodzonych wad rozwojowych, w celu wczesnej identyfikacji czynników teratogennych i mutagennych,
identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego zagrożonych urodzeniem dziecka z wadami i promocja poradnictwa genetycznego w tej grupie rodzin,
kontynuowanie edukacji lekarzy i społeczeństwa w zakresie:
- etiologii wad wrodzonych,
- zapobiegania wrodzonym wadom rozwojowym,
- roli poradnictwa genetycznego w planowaniu rodziny.

Kryteria wyboru realizatora części B.
Zadanie to może wykonywać ośrodek badawczo - rozwojowy lub ośrodek akademicki dysponujący wyszkoloną kadrą, w szczególności zespołem doświadczonym w monitorowaniu wrodzonych wad rozwojowych w skali kraju i w analizie etiologicznej wrodzonych wad rozwojowych (genetycy kliniczni – dysmorfolodzy), który będzie kontynuować wszystkie prowadzone dotąd przez PRWWR zadania związane z monitorowaniem wrodzonych wad wrodzonych w Polsce we współpracy z innymi krajami UE, jak również prowadzone do tej pory przez PRWWR działania profilaktyczne.

2) Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

3) Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na wydatki bieżące i majątkowe,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.,
udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia i monitorowania rejestru wad rozwojowych w Polsce.

4) Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań stawianych powyżej.

Kryteria wyboru realizatora części B:
doświadczenie w zakresie prowadzenia i monitorowania rejestru wad rozwojowych w Polsce,
możliwość zapewnienia obsługi administracyjnej programu,
współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w Polsce (lecznictwo otwarte i zamknięte, podstawowa opieka zdrowotna i opieka specjalistyczna) zgłaszającymi wady do Rejestru (około 1800 jednostek w całym kraju),
posiadanie bazy danych zawierającej zgłoszenia dzieci z wadami rozwojowymi z całego obszaru Polski,
posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry, doświadczonej w etiologicznej analizie wad wrodzonych, opartej głównie na lekarzach genetykach klinicznych – dysmorfologach,
aktywna współpraca z EUROCAT w charakterze partnera, uczestniczącego w projektach EUROCAT, w grupach roboczych i komitetach EUROCAT.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” – część B.
Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.


Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013” – część B. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej
w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”


i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013 – część A i BZałączniki do dokumentu : ogl2_wmplodu_26052009p.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2831 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.