nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2009 programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT” w zakresie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych.26-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu POLGRAFT
Zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych
Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”.

1. Zgodnie z postanowieniami dokumentu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 – „POLGRAFT”, zawartymi w rozdziale III jednym z celów GŁÓWNYCH Programu jest poprawa wyposażenia ośrodków transplantacyjnych oraz rozdziale IV pkt 6, jednym z celów Programu wdrożenie nowych sposobów monitorowania immunologicznego przed i po przeszczepieniu narządu.
2. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu w 2009 roku w zakresie:
Zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych.
3. Wymagania formalne:
pełna nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności:
- dyrektywy technicznej 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, str. 40),
- dyrektywy 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 32).
- ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.1411) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
4. Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań projektowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów wykonania zadań programu.
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta z określeniem ich zakresu po realizacji zadania określonego w ofercie konkursowej.
opinię Krajowej Rady Transplantacyjnej o ofercie konkursowej (opinia na temat zasadności przedłożonej oferty konkursowej – wskazującej na konieczność wdrożenia monitorowania zakażeń oraz oznaczania swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych).
udokumentowanie, doświadczenia w zakresie wykonywania procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej.
zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania związanego z wykonywaniem procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
5. Kryteria oceny ofert – punktacja każdego zadania od 0 do 10 pkt.:
1. Określenie obecnego stanu posiadanego specjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do sprzętu określonego w ofercie konkursowej – 0 do 2 pkt,
2. Posiadanie planów wykorzystania zakupionego sprzętu specjalistycznego – 0 do 5 pkt,
3. Dysponowanie kadrą, umożliwiającą realizację wykonania w zakresie wykonywania procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej -1 do 7 pkt.
4. Zapewnienie zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – 0 do 2 pkt..
5. Udokumentowana możliwość zrealizowania wykonywania procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – 0 do 10 pkt.
6. Wewnętrzna kontrola jakości w zakresie wykonywania procedur na sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – 1 do 5 pkt.
6. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 2, poz. 9).

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i na jego stronie internetowej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych):
1) Konkurs – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”
Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych oferty,
2) Konkurs – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”
Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych oferty.
- zapakowanych w jedną kopertę i wysłaną w nieprzekraczalnym terminie do15 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs w roku 2009 – „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - POLGRAFT”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Załączniki do dokumentu : 8polgraft_29052009.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1546 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.