nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”

11.08.2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Załącznik 1 - 8
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 2 czerwca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” składający się z dwóch podzadań:
a) opracowanie broszury pt.: „Śniadania szkolne”,
b) opracowanie poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”,
poprzez przeprowadzenie następujących czynności:
- zebranie materiału i opracowanie broszury pt. „Śniadania szkolne” (ok. 30 stron) oraz przygotowanie broszury do druku,
- zebranie materiału i opracowanie zaleceń dotyczących funkcjonowania sklepików szkolnych, opracowanie poradnika pt. „Sklepiki szkolne” (ok. 25 stron) oraz przygotowanie poradnika do druku.

Istnieje możliwość złożenia oferty na wybór realizatora jednego podzadania bądź obu podzadań (całego zadania).

II. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” to:
- Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- Zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- Zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odżywienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszania częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeństwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu (osobną dla każdego podzadania) zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym również:
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści broszury pt.: „Śniadania szkolne”,
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy (osobny dla każdego podzadania) zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu (osobną dla każdego podzadania),
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) informację (osobną dla każdego podzadania) o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju, przygotowaną wg załącznika nr 3.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 4.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 5.
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, przygotowane wg załącznika nr 6. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl.
8. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 7.
9. Oświadczenie oferenta (osobne dla każdego podzadania) o spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 8.

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- posiadanie interdyscyplinarnej kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalistów z zakresu aktywności fizycznej, psychologów, specjalistów z zakresu ekonomiki żywienia i wyżywienia, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epidemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa żywnościowego,
- posiadanie uznanego dorobku, wynikającego z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
- aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia, prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez dietę i aktywność fizyczną,
- prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością,
- dodatkowo w przypadku chęci realizacji podzadania wymienionego w części I lit. a ogłoszenia doświadczenie w opracowywaniu i ocenie jadłospisów.

V. Kryteria oceny ofert:
- spełnienie wymogu posiadania interdyscyplinarnej kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych,
- realizacja badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością,
- udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, tematyką związanych z przedmiotem zadania,
- doświadczenie w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej dotyczącej prawidłowego żywienia dzieci i mło¬dzieży oraz zdrowego stylu życia,
- udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w dziedzinie żywności i żywienia, prewencji nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych,
- w przypadku chęci realizacji podzadania wymienionego w części I lit. a ogłoszenia propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki broszury,
- w przypadku chęci realizacji podzadania wymienionego w części I lit. b ogłoszenia propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki poradnika,
- dodatkowo w przypadku chęci realizacji podzadania wymienionego w części I lit. a ogłoszenia udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i ocenie jadłospisów.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”.
Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją na niej: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

VIII. Uwaga!
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Zastrzega się możliwość wyboru oferenta na realizację tylko jednego podzadania, pomimo złożenia przez niego oferty na wybór realizatora obu podzadań (całego zadania).
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
- Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3156 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.