nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”

11.08.2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Załącznik 1 - 8
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 2 czerwca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania: „działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”, poprzez przeprowadzenie następujących czynności:
1. działania edukacyjne dotyczące zmniejszenia spożycia soli w diecie obejmujące konsumentów, producentów żywności oraz pracowników ochrony zdrowia, pracowników organów urzędowej kontroli żywności, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i przedstawicieli mediów, w tym:
a) opracowanie tematyki i programu warsztatów, ich przeprowadzenie oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla producentów żywności i przedstawicieli mediów,
b) opracowanie tematyki i programu warsztatów, ich przeprowadzenie oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia i specjalistów z zakresu zdrowia publicznego oraz przedstawicieli mediów,
c) opracowanie tematyki i programu warsztatów, ich przeprowadzenie oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
d) opracowanie i przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących obniżenia soli w diecie konsumentów i ich upowszechnienie na stronie internetowej oferenta (bądź wskazanej przez Zleceniodawcę),
e) opracowanie i wydrukowanie ulotki na temat obniżenia soli w diecie oraz upowszechnienie jej, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach (nakład 20 tys. egzemplarzy),
f) opracowanie ekspertyzy na temat spożycia soli w Polsce w latach 1997-2007.
2. działania w kierunku zainicjowania przez stowarzyszenia, federacje, izby gospodarcze, a także producentów żywności oraz organizacje pozarządowe sukcesywnych zmian receptur produktów spożywczych i potraw będących głównym nośnikiem soli w diecie, w tym:
a) opracowanie tematyki i programu spotkań z producentami żywności i ekspertami w zakresie żywienia i zdrowia publicznego i ich przeprowadzenie,
b) analiza wybranych grup produktów spożywczych (tj. pieczywo, przetwory mięsne, sery podpuszczkowe, mieszanki przypraw, koncentraty spożywcze (zupy, sosy instant) i dania gotowe (catering szpitalny) pod względem zawartości soli i zaproponowanie możliwości jej obniżenia.
3. działania na rzecz obniżenia zawartości soli w posiłkach wydawanych w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach żywienia zbiorowego, w tym:
a) analiza zawartości soli w posiłkach wydawanych w wybranych zakładach żywienia zbiorowego,
b) opracowanie wytycznych dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego odnośnie stosowania produktów spożywczych wykorzystywanych przy przygotowywaniu posiłków,
c) opracowanie receptur posiłków o określonej zawartości soli zgodnie z zaleceniami WHO i KE.
4. opracowanie rocznego raportu dla Komisji Europejskiej na temat działań podejmowanych w Polsce w zakresie obniżania zawartości soli w diecie i efektów tych działań, w języku polskim i angielskim.

II. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” to:
- Powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- Zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- Zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odży¬wienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszania częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeń¬stwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym również dołączone:
- propozycja tematyki oraz program warsztatów, o których mowa w części I pkt 1 lit. a ogłoszenia oraz opis, jakie materiały edukacyjne będą przekazane słuchaczom warsztatów,
- propozycja tematyki oraz program warsztatów, o których mowa w części I pkt 1 lit. b ogłoszenia oraz opis, jakie materiały edukacyjne będą przekazane słuchaczom warsztatów,
- propozycja tematyki oraz program warsztatów, o których mowa w części I pkt 1 lit. c ogłoszenia oraz opis, jakie materiały edukacyjne będą przekazane słuchaczom warsztatów,
- opis, jakie materiały edukacyjne dotyczące obniżenia soli w diecie konsumentów będą upowszechniane na stronie internetowej,
- opis propozycji ulotki na temat obniżenia soli w diecie wraz z informacjami na niej umieszczonymi,
- plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 1 lit. f ogłoszenia,
- propozycja tematyki oraz program spotkań, o których mowa w części I pkt 2 lit. a ogłoszenia,
- plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 2 lit. b ogłoszenia,
- plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 3 lit. a ogłoszenia,
- plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 3 lit. b ogłoszenia,
- plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 2 lit. c ogłoszenia,
- propozycja zakresu informacji oraz plan i opis działania, o którym mowa w części I pkt 4 ogłoszenia.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju, przygotowaną wg załącznika nr 3.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 4.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 5.
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, przygotowane wg załącznika nr 6. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl.
8. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 7.
9. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 8.

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywności i żywienia, w tym zaangażowanych w problematykę dotyczącą soli (m. in. ekspertów z zakresu technologii żywności i żywienia, lekarzy, dietetyków),
- doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów i konferencji w zakresie żywności i żywienia oraz promocji prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej,
- doświadczenie w działalności edukacyjnej i poradnictwa dietetycznego,
- aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
- doświadczenie w opracowywaniu i ocenie jadłospisów,
- prowadzenie badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.

V. Kryteria oceny ofert:
- propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki warsztatów i spotkań, treści materiałów edukacyjnych, informacji umieszczonej na ulotce, w raporcie dla Komisji Europejskiej oraz planu działań, o których mowa w części I ogłoszenia,
- spełnianie wymogu posiadania lub dostępu do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie żywności i żywienia, w tym specjalistów zaangażowanych w problematykę dotyczącą zmniejszenia spożycia soli,
- liczba zorganizowanych szkoleń, kursów, konferencji w zakresie żywności i żywienia oraz promocji prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w ostatnich 3 latach,
- liczba przeszkolonych osób w zakresie żywności i żywienia oraz promocji prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w ostatnich 3 latach,
- udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia, szczególnie w programach na rzecz zmniejszenia zawartości soli w posiłkach,
- realizacja badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
- udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
- doświadczenie w zakresie działalności naukowej dotyczącej prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia,
- doświadczenie w zakresie działalności edukacyjnej dotyczącej prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia,
- udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i ocenie jadłospisów,
- udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zawartości składników odżywczych i mineralnych w posiłkach.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”. Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją na niej: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

VIII. Uwaga!
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
- Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3104 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.