nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychI. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
2. SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
5. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
6. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej AM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław – brak następujących dokumentów:
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie: hematologii bądź transplantologii o spełnianiu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
2. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków – brak następujących dokumentów:
» Ofertę realizacji przedmiotowego zadania.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem – strony 39-40.
4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indory Gandhi 14, 02-776 Warszawa:
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie hematologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
5. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
» W związku z faktem, iż Konsultant Krajowy i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie hematologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
6. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Szczegółowy kosztorys dotyczący badań epidemiologicznych i terapeutycznych oraz program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
» Kopia pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność z oryginałem nie potwierdzona.
» Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Statut jednostki,
- Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
- Informację o przychodach z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania.
- Dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.
» Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych białaczek u dorosłych (lata 2003-2008), dorobek w zakresie działalności edukacyjnej (szkolenia, konferencje) odnoszącej się do diagnostyki i leczenia białaczek (lata 2003-2008), udział w programach terapeutycznych prowadzonych w ramach PALG, posiadanie certyfikatów.
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych
u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy
z European Leukemia Net”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2503 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.