nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"08-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”

14-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – „POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 18-06-2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.
Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pt.:
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
. Projekt zadania stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia.

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w strukturach akademickich lub badawczych.

Wymagania formalne:

1. Dane identyfikujące oferenta:
 pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
 adres do korespondencji,
 numer telefonu i faksu,
 potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Opracowany harmonogram realizacji zadania, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku
2. Plan rzeczowo – finansowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności:
 informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
 informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, uwzględniającą ich skrótowy opis oraz uzyskane efekty,
 informację o doświadczeniach w analizie danych.
4. Statutowa działalność lecznicza i badawcza w zakresie kardiochirurgii.
5. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu wieloośrodkowych baz danych w zakresie kardiochirurgii.
6. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i/lub towarzystwami naukowymi w zakresie gromadzenia i transferu danych medycznych.
7. Doświadczenie w realizacji badań epidemiologicznych w zakresie chorób układu krążenia.
8. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo - księgowej programu.
9. Techniczne możliwości prowadzenia projektu, a także jego rozwoju technologicznego, obsługi informatycznej oraz oceny jakości danych (w tym metodycznej i naukowej) przez okres co najmniej 3 lat oraz udokumentowane doświadczenie w tym zakresie.
10. Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków współuczestniczących w realizacji zadania.
11. Oświadczenie oferenta, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
 Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 r. zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogramy i Plany rzeczowo – finansowego dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów, związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
 Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinien być tożsamy (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowych (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia.
2. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.
3. Udokumentowana możliwość realizacji zadania, zgodnie z celami szczegółowymi zadania.
4. Doświadczenie w prowadzeniu wieloośrodkowych baz danych w zakresie kardiochirurgii.
5. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i/lub towarzystwami naukowymi w zakresie gromadzenia i transferu danych medycznych.
6. Doświadczenie w realizacji badań epidemiologicznych w zakresie chorób układu krążenia.
7. Proponowane możliwości rozwoju technologicznego, obsługi informatycznej oraz oceny jakości danych (w tym metodycznej i naukowej) przez okres co najmniej 3 lat oraz udokumentowane doświadczenia w tym zakresie.
8. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 19-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”. Dane merytoryczne oferty.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci
w roku 2009””.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2812 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.