nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”
08-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”..
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2009-06-18


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - „POLKARD” jest zmniejszenie umieralności
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej
(u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.
Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.

Cele szczegółowe zadania:
- upowszechnienie i wykorzystanie materiałów edukacyjnych (m.in. programów telewizyjnych i radiowych, tzw. spotów itp.) opracowanych w ramach programów POLKARD Media dla dorosłych, dzieci i młodzieży w latach 2004-2008* w mediach regionalnych i lokalnych, w środowisku szkolnym oraz placówkach medycznych poprzez współpracę z profesjonalnymi partnerami w zakresie Public Relations i przygotowanie specjalnych zestawów (pakietów) medialnych wysłanych do co najmniej 75 stacji telewizyjnych i radiowych, przede wszystkim o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz co najmniej 500 szkół i placówek służby zdrowia prowadzących działalność edukacyjną do bezpłatnego wykorzystania i wielokrotnych emisji. Partnerzy Programu powinni przedstawić informacje dotyczących częstości, czasu emisji itp. oraz oceny przydatności oferowanych programów.
- ustanowienie komunikacji z potencjalnymi partnerami Projektu oraz promocja celów Programu POLKARD i ww. zadania poprzez odpowiednie strony internetowe.
- przeprowadzenie oceny zainteresowania i zaangażowania współpracą potencjalnych partnerów Programu: mediów, szkół oraz placówek medycznych ( tzw. feasibility study ).

Wszystkie powyższe działania mają prowadzić, przy stosunkowo niewielkich kosztach, do podtrzymania zainteresowania społeczeństwa profilaktyką chorób serca i naczyń oraz korzystnie wpłynąć na świadomość i poziom wiedzy na temat zagrożenia chorobami serca i zasad zdrowego stylu życia.
* grupa zadań Polkard-Media w latach 2004-2008 obejmowała edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, otyłością, cukrzycą, uzależnieniem od tytoniu), oraz na temat współczesnych metod postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu, dzięki współpracy z telewizją publiczną i innymi środkami masowego przekazu poprzez kontynuację i rozszerzenie projektu "Polkard-Media: Pamiętaj o Sercu"

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1) Wymagania formalne
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentem Programu POLKARD.
3. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
5. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
2) Wymagania merytoryczne:
1. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności informacje o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
2. Oświadczenie oferenta o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
3. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
4. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2009 roku zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).
6. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany w realizacji projektu o przystąpieniu do jego realizacji.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie kadrą specjalistów (interniści, kardiolodzy, hypertensjolodzy, specjaliści w zakresie zdrowia publicznego i promocji zdrowia) z doświadczeniem w realizacji podobnych kompleksowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem telewizji, radia i internetu
2. Udokumentowana realizacja zadań w dziedzinie edukacji i prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego co najmniej w skali regionalnej. Wskazany wykaz i rekomendacje.
3. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.
4. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1. Ocena formalna, merytoryczna i ekonomiczna:
- oferty zawierającej szczegółowy wykaz i zakres projektowanych prac,
- szczegółowego harmonogramu realizacji zadania w 2009 roku zawierającego opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondującego z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- planu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania, sporządzonego wg załącznika nr 2.
2. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
3. Doświadczenie ośrodka w realizacji podobnych zadań w dziedzinie edukacji i prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.
4. Doświadczenie badawcze ośrodka w dziedzinie prewencji i epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego co najmniej w ciągu ostatnich 10 lat.
5. Współpraca z innymi ośrodkami w realizacji zadania.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Ogłaszający zamieszcza a na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych). Obie opisane koperty należy umieścić w jednej, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 03 lipca 2009 r.,
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Kontynuacja
i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2046 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.