nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – Konkurs – „POLKARD 2009 - KOORDYNACJA”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dn. 18-06-2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”:
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.
Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór jednostki koordynującej program w latach 2009. Zadania wchodzące w zakres koordynacji obejmują:
 organizację pracy Rady Programu POLKARD 2009 i grup roboczych oraz współpracę z Departamentem Polityki Zdrowotnej i Ministrem Zdrowia w monitorowaniu jego realizacji,
 konsultacje założeń programu z zarządami najważniejszych towarzystw naukowych, których cele statutowe są związane z walką z chorobami sercowo-naczyniowymi w Polsce,
 integrację programu POLKARD z programami WHO, Unii Europejskiej oraz głównych europejskich towarzystw naukowych,
 zamawianie ekspertyz i raportów służących do weryfikacji przyjętych celów szczegółowych programu POLKARD; w tym zamówienie i opracowanie opinii tematycznych ekspertów zaproszonych do udziału w pracach komisji konkursowych,
 informowanie we współpracy z Biurem Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia środowisk dziennikarskich o realizacji programu POLKARD
 przygotowanie materiałów informacyjnych o programie w celu ich szerokiego rozpowszechnienia wśród lekarzy w Polsce; w tym nadzór merytoryczny nad stroną informacyjną o programie w internecie
 archiwizację pracy Rady Programu POLKARD i grup roboczych.
 przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań w ramach programu w danym roku oraz raportu końcowego obejmującego realizację programu w latach 2009,
 opracowanie propozycji ogłoszeń konkursowych do zadań programu przewidzianych do realizacji w danym roku.

Finansowaniem ze środków Ministerstwa Zdrowia objęty będzie koszt realizacji wymienionych zadań.

Wymogi formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
2. Harmonogram realizacji zadań na rok 2009.
3. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań na lata 2009, zawierający w szczególności:
a. liczbę i rodzaj projektowanych zadań programu,
b. szacunek kosztów wykonania poszczególnych zadań programu,
c. łączny koszt realizacji poszczególnych zadań programu, w skali roku oraz całego programu.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a. informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b. informację o doświadczeniu w realizacji będących przedmiotem programu,
c. sprawozdania finansowe z dwóch ostatnich lat,
d. stan zadłużenia (zobowiązania wymagalne) na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty,
e. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach wystawione w terminie do 20 dni przed złożeniem oferty.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w realizacji zadań objętych programem.
2. Zakres udziału w dotychczasowych pracach nad przygotowaniem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009”.
3. Zakres kontaktów z konsultantami krajowymi i wojewódzkim oraz towarzystwami naukowymi w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej i neurologii.
4. Spełnienie wymagań formalnych i merytorycznych.
5. Koszt realizacji zadań.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 19-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009- KOORDYNACJA”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009- KOORDYNACJA”. Dane merytoryczne oferty.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „POLKARD 2009- KOORDYNACJA”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2868 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.