nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”

10-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 18-06-2009rOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 - POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest sprawdzenie doraźnej dostępności podstawowych narzędzi diagnostycznych oraz zakresu stosowania współczesnych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z zatorem tętnicy płucnej dla ustalenia:
 Aktualnie najczęściej stosowanych metod diagnostycznych, w tym badań obrazowych oraz schematów terapeutycznych w Polsce.
 Rokowania chorych z zatorowością płucną w zależności od zastosowanych metod diagnostyczno-terapeutycznych.
 Aktualnych potrzeb aparaturowych i organizacyjno-kadrowych, których zaspokojenie pozwoliłyby na optymalizację zakresu doraźnej diagnostyki i terapii oraz ewentualne włącznie ośrodków sprofilowanych dotąd na pierwotną plastykę wieńcową także do diagnostyki i terapii submasywnych i masywnych zatorów płucnych

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie zadania zaprojektowania, wdrożenia i zrealizowania ogólnopolskiego rejestru dostępności metod diagnostyki zatorowości płucnej w oddziałach kardiologicznych

Wymogi formalne:

1. Dane identyfikujące oferenta:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań zadania, zawierający w szczególności:
liczbę możliwych do wykona etapów zadania z podziałem na koszty jednostkowe danego etapu,
kalkulację kosztów poszczególnych etapów z podziałem na klasyfikację paragrafów wydatków budżetowych (Załącznik nr 1).
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Odrębnie opracowany harmonogram realizacji zadania zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.
3. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych z zatorowością płucną i nadciśnieniem płucnym innej etiologii.
4. Doświadczenie w realizacji i/lub analizie rejestrów związanych z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym.
5. Informację o dotychczasowej działalności badawczej w zakresie prowadzenia i koordynacji rejestrów
6. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej, informatycznej oraz statystycznej programu.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych z zatorowością płucną
2. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie zatorowości płucnej
3. Doświadczenie w realizacji i/lub analizie rejestrów związanych z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
4. Proponowany harmonogram, plan finansowo-rzeczowy oraz sposób i zakres realizacji celów zadania

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 19-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”. Dane merytoryczne oferty.


Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2997 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.