nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD14-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”

14-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”

Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2009-06-18


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009” - „POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej
(u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”

Cele szczegółowe i podstawowe elementy programu:

Podstawowym celem programu jest obsługa wspólnej platformy cyfrowej do gromadzenia szczegółowych danych klinicznych o operacjach u chorych z niedokrwienną niedomykalnością mitralną (NNM), wykonywanych we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii w Polsce. Drugim celem zadania jest zgromadzenie w centralnej bazie danych, cyfrowych zapisów badań echokardiograficznych z oceną NNM, przez wybrany w konkursie ośrodek. Dane kliniczne i obrazowe obejmować będą ocenę przedoperacyjną, wczesną pooperacyjną oraz odległą
Analiza zgromadzonych danych umożliwi:
 zdefiniowanie istotnych czynników ryzyka, wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu operacyjnym oraz czynników warunkujących dobry wynik odległy
 opracowanie standardów leczenia, powodujących poprawę jakości leczenia,
 standaryzację oceny echokardiograficznej NNM we wszystkich ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce poprzez porównanie ocen ośrodka referencyjnego z ocenami ośrodków uczestniczących w rejestrze.
 wypracowanie nowych algorytmów oceny zaawansowania NNM w oparciu o parametry strukturalne doplerowskie i ilościowe,
 wskazywanie najistotniejszych kierunków badań naukowych w obszarze: oceny zaawansowania NNM , wyboru metody leczenia chirurgicznego, wskazań do leczenia zabiegowego NNM,
 porównanie wyników rejestru PIMAR z danymi uzyskanymi z innych europejskich rejestrów wad zastawkowych,
 analizę kosztów leczenia,
 właściwą dystrybucję środków.

Podstawowymi elementami są:
1. Określenie zestawu gromadzonych danych, precyzyjnie oceniających stopień zaawansowania niedokrwiennej niedomykalności mitralnej, z uwzględnieniem stopnia nasilenia pozawałowej przebudowy lewej komory serca.
2. Nadzór informatyczny nad centralną bazą danych operacji kardiochirurgicznych u chorych z NNM, a także nad bazą zarejestrowanych badań echokardiograficznych,
3. Weryfikacja badań echo przez referencyjną pracownię echokardiografii,
4. Rozbudowa serwera dla centralnej bazy danych.
5. Przygotowanie sprawozdań dla potrzeb ośrodków oraz innych instytucji, tj: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Konsultanta Krajowego ds. kardiochirurgii oraz Klubu Kardiochirurgów Polskich.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:

Wymagania formalne:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
4. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
2. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności dane o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) doświadczeniu w realizacji działań prewencyjnych i edukacyjnych,
d) doświadczeniu w analizie danych.
3. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo - księgowej programu
4. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2009 roku zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).
6. Oświadczenia kierowników innych ośrodków, których udział jest przewidziany w realizacji projektu, o gotowości współpracy.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane dysponowanie kadrą kardiologów i kardiochirurgów specjalizujących się w realizacji programów dotyczących chorób układu krążenia.
2. Udokumentowana realizacja badań wieloośrodkowych i rejestrów w zakresie chorób układu krążenia – wskazany wykaz i rekomendacja.
3. Oddział kardiochirurgii, zatrudniający co najmniej 8 lekarzy - specjalistów kardiochirurgów, na którym wykonuje się co najmniej 50 zabiegów naprawy zastawki mitralnej w roku, oraz oddział kardiologii z pracownią echokardiografii pozwalającą na cyfrową archiwizację i analizę obrazu, zatrudniającą co najmniej 1 samodzielnego pracownika nauki i wykonującą około 10 000 badań rocznie.
4. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.
5. Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków współuczestniczących w realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie badawcze w dziedzinie kardiochirurgii, szczególnie w zakresie chirurgii zastawkowej i wieńcowej.
2. Doświadczenie w zakresie cyfrowej analizy danych obrazowych echokardiograficznych oraz zarządzania bazami danych obrazowych i numerycznych.
3. Dorobek naukowy ośrodka w zakresie leczenia wad zastawkowych serca na skalę ogólnopolską i międzynarodową .
4. Dysponowanie kadrą kardiochirurgów i kardiologów niezbędną do realizacji zadania.
5. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.
6. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie prowadzenia ogólnopolskich rejestrów i medycznych baz danych.
7. Ocena merytoryczna prowadzonego programu.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Ogłaszający zamieszcza a na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych). Obie opisane koperty należy umieścić w jednej, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 03 lipca 2009 r.,
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Ogólnopolskie Rejestr Niedokrwiennej Niedomylaności Mitralnej –PIMAR”.] O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 
2009-06-19Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2981 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.